desc_diseñooddm_mod.png

 

Autonòmica

Versió consolidada del Decret 16/1997, de 30 de gener, pel qual es crea l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

 Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l'atenció i dels drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.
 Llei 1/1993, de 10 de març, del Síndic de Greuges
Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors.
Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.
 Decret 15/2003, de 14 de febrer, pel qual es crea el Consell d'Infància i Família de les Illes Balears i se'n regula el funcionament (BOIB núm. 23 Ext., de 18 -02-2003)
Decret 10/2006, de 10 de febrer, pel qual es modifica el Decret 15/2003, de 14 de febrer, pel qual es crea el Consell d'Infància i Família de les Illes Balears i se'n regula el funcionament (BOIB núm. 24, de 18-02-2006)
 Decret 187/1996, d'11 d'octubre, pel qual es regula l'habilitació i les activitats a desenvolupar per les entitats col·laboradores de mediació familiar en matèria d'adopció internacional (BOIB núm. 141, de 14-11-1996)
Decret 40/2006, de 21 d'abril, pel qual es regulen els procediments d'acolliment familiar, d'adopció i de determinació d'idoneïtat (BOIB núm. 62, de 29-04-2006)
 Decret 45/2006, de 12 de maig, pel qual es crea l'observatori permanent de suport a la família de les Illes Balears (BOIB núm. 74, de 23-05-2006)
Decret 45/2002, de 22 de març,pel qual s'ordenen l'acreditació i l'habilitació de les entitats col·laboradores en matèria de menors infractors
 Decret 112/2006, de 29 de desembre, de qualitat de la convivència en els centres docents sostinguts amb fons públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 189 Ext., de 30-12-2006)