Torna

Normativa de funció pública, acords i pactes sindicals

CIRCULARS
CIRCULAR paternitat.pdf Circular del director general de Funció Pública per la qual es determinen les pautes d'actuació en la concessió del permís de paternitat previst en l'article 49.c de la Llei 7/2007 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP), i la tramitació del subsidi de paternitat corresponent regulat pel Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural
CIRCULAR 1-2011 CAPS DE SERVEI DGFP.pdf Circular 1/2011 del director general de Funció Pública i Interior adreçada a les prefectures orgàniques de la Direcció General de Funció Pública i Interior sobre l'aplicació de la normativa de protecció de dades personals.
CIRCULAR 2-2011 DIFUSIÓ I DIVULGACIÓ DS.pdf Circular 2/2011 del director general de Funció Pública i Interior en què s'estableixen les pautes per a la difusió i la divulgació del Document de seguretat establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, i per a la signatura, per part dels usuaris, del compromís de confidencialitat.
PDF Circular de la directora de Funció Pública i Administracions Públiques de 29 de juliol de 2015 relativa a la remoció de llocs de feina obtinguts pel sistema de lliure designació i de finalització de comissions de serveis obtingudes discrecionalment