Torna

GESTIÓ DE LA NÒMINA DEL PROFESSORAT DELS CENTRES CONCERTATS

Recuperació parcial de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012

 

El punt 8 de l’article 15 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015 (BOIB núm. 178 de 30/12/2014) estableix que a l’àmbit de l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment amb fons públics, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de finançar la part corresponent al 24,04% de la segona paga extraordinària, o de la quantia equivalent, del personal docent no universitari dels centres privats concertats de les Illes Balears que va deixar de finançar per l’aplicació de la disposició addicional quinzena del Decret llei 5/2012, introduïda pel Decret llei 10/2012.

 

Models de sol•licitud:

 

a)   Personal docent que no estigui en situació de servei actiu o assimilat (Model 1)

Model_1.docModel_1.docModel_1.pdfModel_1.pdf

 

b)   En el cas que el personal hagi mort en entrar en vigor aquesta Llei (Model 2)

Model_2.docModel_2.docModel_2.pdfModel_2.pdf

 

El personal docent no universitari dels centres privats concertats de les Illes balears en situació de servei actiu o assimilat no ha de presentar cap sol·licitud. El finançament es realitzarà d’ofici.