Serveis:

Sol·licitud de reproducció d’imatges

Per publicar

Per investigar

Sol·licitud de permís de filmació

Sol·licitud de consulta de fons


Préstec de peces

El museu presta peces per exposicions temporals. El préstec és supeditat per la valoració cultural de l’exposició que faci el museu, per l’acceptació de les condicions de préstec i per les garanties de conservació de les peces.

El préstec de bens del fons del Museu de Mallorca es regeix per allò que estableixen la llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimonio Histórico Español, el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos (RD 620/1987, de 10 d’abril) i la llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears.

Sol·licitud de préstec

S’ha de fer per escrit, mitjançant carta adreçada a la direcció del museu en la qual s’ha de fer constar informació sobre les peces el préstec de les quals es sol·licita, presentació del comissari i de l’entitat organitzadora, ressenya sobre el contingut de l’exposició i sobre el projecte expositiu, dates de l’exposició i característiques de les sales d’exposició.
Si l’exposició és a l’estranger, serà preceptiva l’autorització d’exportació temporal segons la normativa vigent.

Biblioteca

El museu disposa de biblioteca auxiliar. Actualment no és accessible, ateses les obres de restauració de l’edifici seu de la institució.