Nous ingressos:

Donacions

El museu pot acceptar donacions com a forma d’increment del fons. El procediment per a l’acceptació d’una donació s’inicia amb l’oferta per escrit realitzada pel propietari i adreçada al museu, a l’administració titular o a l’administració gestora.

A l’oferta s’ha d’adjuntar una descripció detallada, una imatge, la identificació del titular i l’acreditació o la declaració expressa de propietat.


Dipòsits

El museu pot acceptar dipòsits com a forma d’increment del fons. El procediment per a l’acceptació d’un dipòsit s’inicia amb l’oferta per escrit realitzada pel propietari i adreçada al museu, a l’administració titular o a l’administració gestora del centre.

A l’oferta s’ha d’adjuntar una descripció detallada, una imatge, la identificació del titular i l’acreditació o la declaració expressa de propietat.

L’ingrés de fons en dipòsit en el Museu de Mallorca es regeix per allò que estableixen la llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimonio Histórico Español, el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos (RD 620/1987, de 10 d’abril) i la llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears. De manera supletòria la tramitació i les condicions es regulen pel que disposa en aquesta matèria el Codi Civil.