Torna

Millora de processos

 

Gestió per processos a l'Administració de la  Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Dins el marc de l'objectiu general del Govern de les Illes Balears d'impulsar la millora dels serveis públics, la gestió per processos té una importància capital, atès que constitueix l'eina per reconèixer i millorar els processos de cada un dels serveis de l'Administració de la Comunitat Autònoma i és l'eix transversal de la resta d'accions que s'han de dur a terme dins una organització per tal d'assolir l'excel·lència i crear valor.

En data 18 de desembre de 2009 (BOIB núm. 189 de 29/12/2009) s'adoptà l'Acord de Consell de Govern en virtut del qual s'aprovà el sistema de gestió per processos de conformitat amb el Manual per a la implementació del sistema de gestió per processos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, juntament amb els protocols PC01 i PC02, d'elaboració i aprovació de processos i revisió i actualització de processos, respectivament.

En data 9 de juliol de 2010 (BOIB núm. 107 de 17/07/2010) s'aprovà el Decret 89/2010, pel que es regula la creació del Comitè de Gerència del sistema de gestió per processos.

La gestió per processos és un sistema de gestió de la qualitat que es basa en la millora contínua d'aquests processos, per la qual cosa es fan necessàries una revisió i una actualització constants, com també la creació d'indicadors de compliment dels procediments aprovats.

Per tal de facilitat aquesta tasca, la direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis posa a l'abast dels responsables l'aplicació informàtica PROCAIB, per a la gestió per processos, que permetrà definir els processos i indicadors de compliment dels procediments aprovats, amb l'objectiu d'implementar-los i millorar-los.

Manuals i Formació

Manual Usuari PROCAIB.pdf Manual Usuari PROCAIB.pdf

Manual  per a la implementació del sistema de gestió per processos a la CAIB.pdf Manual per a la implementació del sistema de gestió per processos a la CAIB.pdf

PC 01.1 Elaboració i aprovació procediments no transversals.pdf PC 01.1 Elaboració i aprovació procediments no transversals.pdf

PC 01.2 Elaboració i aprovació procediments transversals.pdf PC 01.2 Elaboració i aprovació procediments transversals.pdf

PC 02.1 Revisió i actualització procediments no transversals.pdf PC 02.1 Revisió i actualització procediments no transversals.pdf

PC 02.2 Revisió i actualització procediments transversals.pdf PC 02.2 Revisió i actualització procediments transversals.pdf

  

  Marc legal

Acord Consell de Govern. Implementació sistema gestió per processos CAIB.pdf Acord del Consell de Govern de dia 18 de desembre de 2009 pel qual s'aprova la Implementació del sistema de gestió per processos de la Comunitat Autònoma de les illes Balears

Decret creació Comitè de Gerència.pdf Decret 89/2010, de 9 de juliol, pel que es regula la creació del Comitè de Gerència del sistema de gestió per processos