Torna

Matrícula PBAU

El procediment de matrícula és el següent:

 1. El centre ha d'informar i tutoritzar als alumnes sobre la matrícula a la PBAU.
 2. El centre ha de recollir només les següents dades i introduir la matrícula dels alumnes al GestIB.
  • Correu electrònic de l'alumne (si hi ha canvis respecte al registrat al GestIB).
  • Telèfon de l'alumne (si hi ha canvis respecte al registrat al GestIB).
  • Si hi ha motius de exempció o reducció de taxes.
  • En el bloc d'accés s'ha de marcar la troncal general de modalitat que cursa l'alumne.
  • En el bloc d'admissió, que és voluntari, un màxim de 3 matèries qualsevols.
 3. Es generarà un resguard de matrícula. S'ha d'enviar, per via telemàtica, una còpia a l’alumne, que ha de confirmar la seva recepció, i una altra s'ha de guardar al centre.
 4. Dia 18 de juny, tots els centres han de remetre un correu electrònic al Servei d'Ordenació Educativa amb les possibles incidències que hagin detectat. Aquest correu s'ha d'enviar encara que no se n'hagi detectada cap.
 5. Dia 22 de juny, els centres han d’enviar un llistat a la UIB amb la seva matrícula PBAU actualitzada, signat pel secretari amb el vist i plau del director. Aquest document estarà disponible a l’apartat “matrícula PBAU” del GestIB. En el cas que l'alumne tengui motius d'exempció o reducció de les taxes, el centre també ha d'enviar a la UIB la documentació acreditativa.
 6. L'alumne ha de comprovar que la matrícula és correcta (al resguard, al GestIB o a UIBdigital).
 7. L'alumne, una vegada satisfetes les taxes del títol de batxiller, ha de pagar la matrícula a UIBdigital.

Per a més informació:

ordenacio@dgplacen.caib.es

Telèfon: 971177783