Torna

Matrícula PBAU

Atesa la situació provocada pel COVID-19, amb motiu de les dificultats per acabar de desenvolupar el currículum de les diferents matèries objecte d'avaluació de la PBAU, i per garantir que l'accés a la Universitat es produeixi en termes d'equitat i justícia per a tots i totes, s’ha acordat adaptar els exàmens de la PBAU. 
Aquest procés es fa seguint les instruccions del Ministeri d'Educació i Formació Professional, el Ministeri d'Universitats, i les directrius marcades per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. No obstant, totes les adaptacions estan condicionades a la publicació de l’Ordre ministerial que regularà els canvis de les característiques i disseny de les PBAU i de les dates màximes de realització.

Es poden consultar les adaptacions corresponents al següent enllaç:
 
També, com ja deveu saber, us comunicam que:

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, i el rector de la Universitat de les Illes Balears varen decidir que la convocatòria ordinària de la PBAU serà els dies 7, 8 i 9 de juliol, sempre que la situació sanitària ho permeti.

La convocatòria extraordinària de la PBAU es durà a terme el mes de setembre. En el moment que es defineixen les dates exactes, vos ho comunicarem.

També varen acordar suspendre per a aquest curs les proves d'admissió als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària, unes proves que avaluen el nivell de competències comunicatives, de raonament crític i logicomatemàtiques dels aspirants a mestre.
 
Teniu en compte que, amb motiu de la situació d’incertesa actual, tota la informació pot canviar en qualsevol moment. Per tant, qualsevol canvi important el comunicarem immediatament, tant per correu com a les pàgines web de la UIB i de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Per això, és important que les aneu consultant de manera sovint.