Torna

Identitat corporativa

Sobre aquesta web

La identitat corporativa del Govern de les Illes Balears només està disponible mitjançant l'ús d'aquesta pàgina web. No hi ha versió en paper i es recomana no arxivar la documentació en forma de llibret de normes, ja que el sistema de funcionament d'aquest lloc permet incloure-hi noves aplicacions o variacions pràctiques en funció de les necessitats que es presentin.

En aquest sentit, i per a una millor gestió i utilitat d'aquest lloc, és molt important la col·laboració de tothom -tant de professionals de les arts gràfiques com del personal de l'Administració autonòmica-, fent arribar els suggeriments i les novetats de manera que l'actualització sigui permanent i la informació estigui centralitzada.

El manual de normes d'identificació vol contribuir a l'aplicació coherent de totes les manifestacions corporatives, i tots els professionals que intervenen en qualsevol procés de comunicació de la institució l'han d'utilitzar com a guia. El Govern de les Illes Balears ha editat anteriorment manuals d'índole diversa que han fet referència a senyalització, a publicitat, a publicacions i a altres aplicacions. La publicació d'aquesta pàgina web actualitza totes les recomanacions anteriors. Així mateix, també s'actualitzen les aplicacions que fan referència a les diferents formes d'identificació de les entitats dependents del Govern.

Amb l'objectiu d'unificar criteris i normalitzar tots els sistemes d'identificació i representació de les manifestacions del Govern també s'hi han desenvolupat les aplicacions de serveis, oficines o centres. A més de la part d'aplicacions ofimàtiques, també es facilita l'enllaç a altres marques que utilitza el Govern, com és la de promoció exterior o marques particulars d'un servei i d'aplicació obligada. Els arxius descarregables s'ofereixen en formats diferents per facilitar-ne l'ús tant als professionals (proveïdors de la publicitat, del disseny i de les arts gràfiques) com al personal treballador de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Per poder visualitzar aquests arxius és necessari disposar del programa Acrobat Reader que ofereix gratuïtament Adobe i que es pot descarregar des del web www.adobe.es

Aquest Manual és el resultat de la capacitat creadora i professional dels diferents equips de disseny que hi han participat desenvolupant normatives en la història gràfica de la institució. El resultat és un sistema d'arquitectura visual que ha conservat aquells aspectes amb validesa i que té com a objectiu simplificar i homogeneïtzar la identificació del Govern de les Illes Balears i tots els seus organismes per facilitar a la ciutadania el reconeixement dels serveis que li ofereix.