Torna

Microsite del Servei

Estàs al microsite del

SERVEI DE LLENGÜES ESTRANGERES I PROJECTES INTERNACIONALS

Aquest servei forma part de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.


Entre les nostres funcions està gestionar els programes europeus dins Erasmus+ tant a nivell escolar, de secundària com de formació professional. També el programa d'Auxiliars de Conversa que inclou més de 300 centres i auxiliars. Aquest programa proporciona auxiliars, tant a centres públics com concertats, distribuïts per diversos nivells d'ensenyament com primària, secundària, batxillerat i formació professional. Dins la promoció de les llengües estrangeres aquest servei també ha establit convenis de col·laboració amb l'Institut Français i està desenvolupant programes com Batxibac, DELF escolar i d'altres que encara estan en vies de negociació. Per una altra banda també s'han realitzat contactes amb l'ambaixada Alemanya i l'institut Goethe per estudiar la possibilitat de dur a terme nous programes en llengua alemanya.


Els objectius del Servei inclouen aspectes com consolidar la implementació del Programa d'Auxiliars de Conversa, impulsar el francès i l'alemany com a segones llegües estrangeres, continuar amb el desplegament normatiu del Decret que desenvolupa la competència comunicativa en llengües estrangeres, millorar l'aprenentatge de l'anglès a nivell de primària, secundària, batxillerat i formació professional, continuar impulsant la internacionalització dels centres educatius de les Illes Balears, organitzar cursos d'immersió lingüística i cooperar amb altres serveis i organismes en el foment de les llengües estrangeres i projectes internacionals.


A continuació teniu l'enllaç a dos documents que són referència per les funcions i objectius del nostre Servei:

- Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües
estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears

.

- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de juliol de 2014 per la qual es
determinen els certificats de nivell de coneixements de llengües estrangeres: alemany, anglès i francès,
que es consideren acreditatius del nivell exigit per impartir àrees, matèries, mòduls o àmbits de
coneixement no lingüístics en llengua estrangera als centres docents no universitaris de les Illes Balears
sostinguts amb fons públics, així com als centres privats que imparteixen ensenyaments conduents a
l’obtenció de títols oficials d’educació secundària i formació professional