Torna

Retribucions

El Govern de les Illes Balears, en un ferm compromís per la transparència, publica les retribucions dels càrrecs directius i del personal eventual de l’actual legislatura, així com les distribucions per gènere.

desc_distribucio_per_conselleria2.png

Distribució per conselleries (sense els organismes autònoms)

 

desc_distribucio_per_genere_ca.png

Distribució per gènere

En els enllaços següents podeu descarregar els documents amb els nomenaments i retribucions dels:

SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL AUTONÒMIC: Atès que no s’ha finalitzat el nomenament dels gerents i d'altres òrgans unipersonals de direcció de les empreses públiques, fundacions i consorcis, la relació actualitzada es publicarà en pròximes dates. 

Actualitzat el 09/09/2019. Les dades s’actualitzaran mensualment amb els cessaments i nomenaments que es vagin produint.

 

NOTES EXPLICATIVES