Torna

Servei de Joventut

NOVETAT 21.11.2017

En el BOIB núm. 142 de 21.11.2017 s'ha publicat la Resolució de la consellera de concessió de subvencions per a projectes d'intervenció, de recerca i de publicacions de caràcter innovador, en matèria de joventut. La podeu consultar en aquesta enllaç Resolució de concessió.

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment  administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, també es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació.

 

NOVETAT 3.11.2017 

Es publica la proposta de resolució del director general d'Esports i Joventut de concessió de subvencions en relació amb la convocatòria per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l'àmbit de les Illes Balears.

La podeu consultar aquí: Proposta de resolució concessio.pdfProposta de resolució concessio.pdf

S'informa a les entitats beneficiàries que heu d'acceptar la subvenció, mitjançant el 05 Model 5 acceptació-renúncia subvenció_rev V X.doc05 Model 5 acceptació-renúncia subvenció_rev V X.doc

En tot cas, l'acceptació s'entendrà automàticament produïda si en el termini de vuit dies naturals des de la publicació de la proposta de Resolució no es fa constar el contrari.

 

NOVETAT 23.10.2017:


En el BOIB núm. 129, de dissabte 21 d'octubre de 2017, es va publicar la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses en relació amb la convocatòria de subvencions per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut. 


Podeu consultar la Resolució a l'enllaç següent:


http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10725/600875/resolucio-per-la-qual-es-publica-la-llista-definit

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant el director general d’Esports i Joventut o davant la consellera de Cultura, Participació i Esports, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb el Servei de Joventut en el 971 17 89 99.

Convocades subvencions per dur a terme projectes d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l’àmbit de les Illes Balears, corresponents a l’exercici 2017

 

Persones beneficiàries

 

Poden sol·licitar els ajuts establerts en aquesta convocatòria les entitats i persones següents:

—      Les persones físiques, individualment o en grup, residents a les Illes Balears.

—      Les persones jurídiques següents: Associacions, federacions d’associacions, fundacions  privades i col·legis professionals, amb domicili social a les Illes Balears.

 

Quan la beneficiària sigui una persona jurídica, han de tenir la consideració de beneficiàries les persones que en formin part com a membres que es comprometin a dur a terme la totalitat o una part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte de la primera, d’acord amb l’article 2.2 de l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003, modificat per l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 8 de març de 2005.

 

Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s’han de fer constar d’una manera explícita, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, com també l’import de la subvenció que hi ha d’aplicar cada un d’ells, que també tenen la consideració de beneficiaris. En tot cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l’agrupació. Així mateix, l’agrupació no s’entendrà dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció prevists en l’article 24 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

No poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions:

- Les persones o entitats que incompleixin alguna de les prohibicions establertes en els apartats 1 i 2 de l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

- Les persones o entitats que hagin estat sancionades o condemnades en els tres darrers anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, mitjançant una resolució administrativa o una sentència judicial fermes. Les entitats i empreses que estiguin en aquesta situació es poden tornar a presentar a les convocatòries sempre que hagin complert amb la sanció o la pena imposada i hagin elaborat un pla d’igualtat en les condicions previstes en la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

- Les entitats amb finalitat lucrativa, comercial, mercantil o similar; les federacions i les entitats esportives; els centres docents o d’ensenyament reglat, i les entitats de tipus polític o sindical.

 

Objecte

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions destinades a fomentar la realització de projectes d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l’àmbit territorial de les Illes Balears.

 

La finalitat és impulsar la posada en marxa de projectes creatius, de rellevància i de qualitat, que permetin conèixer millor la situació dels joves, fomentar la seva participació i/o augmentar les seves possibilitats d’emancipació, entre altres objectius d’interès per al col·lectiu.

 

Als efectes d’aquesta convocatòria, es consideren innovadors els projectes que aporten alguna millora respecte dels que són d’una naturalesa similar, sia en el disseny, sia en els procediments o metodologia, sia en els continguts de la intervenció, sia en el resultat obtingut. La innovació es pot donar en la generació de nous projectes i/o en la millora dels processos existents. Així mateix, els projectes d’innovació poden comportar noves idees que treballen per atendre necessitats no satisfetes i millorar la vida de les persones.

 

Els projectes han d’afectar joves d’entre 14 i 30 anys, ambdues edats incloses, sens perjudici que també es puguin referir a persones de menys edat (a partir de 12 anys) o de més edat (fins a 40 anys), si l’interès de l’acció ho justifica.

 

Els projectes que es presentin poden tenir àmbit local, insular i/o autonòmic, o afectar majoritàriament joves de les Illes Balears.

 

La convocatòria permet subvencionar les despeses corresponents a algun dels tipus de projectes en les modalitats següents:

 

— Modalitat A: projectes d’intervenció que incloguin metodologies i continguts innovadors, i que puguin suposar un avanç en les estratègies d’intervenció en o amb la joventut, en l’àmbit de les Illes Balears.

S’entenen com a projectes d’intervenció aquells que es duguin a la pràctica en relació amb joves, o bé amb agents que afecten o intervenen en la vida de les persones joves, de manera que en siguin usuàries o beneficiàries, d’una manera directa o mitjançada.

 

— Modalitat B: projectes de recerca relatius a l’estudi o l’anàlisi que tenguin per finalitat contribuir al coneixement de la realitat actual en matèria de joventut a les Illes Balears, preferentment de la població de 14 a 30 anys, ambdues edats incloses.

 

— Modalitat C: publicacions puntuals o periòdiques, en paper i/o en suport digital, que estiguin especialitzades o tenguin com a eix principal aspectes relacionats amb la joventut, de nova creació o que s’estiguin publicant en l’àmbit temporal al qual afecta aquesta convocatòria, i que s’ajustin a la normativa sobre propietat intel·lectual.

— Modalitat D: altres projectes en matèria de joventut que, tot i no correspondre’s amb cap de les definicions anteriors, es considerin d’interès pel seu caràcter innovador o la seva rellevància.

 

Crèdit

 

Es destina a aquesta convocatòria la quantitat màxima de 100.000,00 €, distribuïda en la quantitat de 25.000 € per a cadascuna de les quatre modalitats previstes en aquesta convocatòria, amb càrrec a la partida 26501 323A01 48000 00 (famílies i institucions sense ànim de lucre) del pressupost general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici 2017.

 

Aquesta distribució inicial de 25.000 € per a cadascuna de les quatre modalitats és orientativa i, a l’efecte de la concessió de subvencions, les quanties estan vinculades, de manera que si no s’exhaureix el crèdit d’una modalitat pot passar a una altra, en l’ordre que s’estableix en el punt 10 d’aquestes bases.

 

Import

 

Cada projecte de qualsevol de les quatre modalitats pot rebre una subvenció màxima de 5.000,00 €.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes, FINS AL DIA 24 D'AGOST de 2017.

 

Documents d'interès

Resolució de la convocatòria de subvencions per dur a terme projectes d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l’àmbit de les Illes Balears, corresponents a l’exercici 2017Enllaç al BOIB

01 Model de sol·licitud.doc01 Model de sol·licitud.doc

02 Model A.doc02 Model A.doc

02 Model B.doc02 Model B.doc

02 Model C.doc02 Model C.doc

02 Model D.doc02 Model D.doc

03 Model 3 logotip_rev V X.doc03 Model 3 logotip_rev V X.doc

04 Model 4 declaració jurada_rev V X.doc04 Model 4 declaració jurada_rev V X.doc

05 Model 5 acceptació-renúncia subvenció_rev V X.doc05 Model 5 acceptació-renúncia subvenció_rev V X.doc

06 Model 6 MOD-A_rev V X.doc06 Model 6 MOD-A_rev V X.doc

07 Model 7 declaració responsable_rev V X.doc07 Model 7 declaració responsable_rev V X.doc

08 DR DADES BANCÀRIES X.doc08 DR DADES BANCÀRIES X.doc

09 Model 9 declaració responsable discriminació X.doc09 Model 9 declaració responsable discriminació X.doc

010 Model 10 representant grups.doc010 Model 10 representant grups.doc