Torna

Servei de Joventut

NOVETAT 08.08.2018

Es fa pública la proposta de resolució DEFINITIVA de denegació i concessió de subvencions corresponents a la convocatòria per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l'àmbit de les Illes Balears, corresponents a l'any 2018.

En l'annex 1 trobareu la relació de sol·licituds a les quals es proposa denegar la subvenció, pels motius que s'indiquen en cada cas; i en l'annex 2, les sol·licituds amb l'import d'ajuda que se'ls proposa concedir.

Proposta de resolució DEFINITIVA.pdfProposta de resolució DEFINITIVA.pdf

Es concedeix un termini de vuit dies naturals, fins al proper dia 16 d'agost de 2018, perquè les entitats a les quals es proposa atorgar subvenció expresin la seva acceptació o renúncia a l'ajuda, segons el model 5, d'acord amb allò previst al punt 11.5 de la convocatòria. En tot cas, l'acceptació s'entendrà produïda si en el termini de vuit dies naturals des que es publiqui no es fa constar el contrari.

NOVETAT 21.05.2018

Es fa pública la proposta de resolució provisional de denegació i concessió de subvencions corresponents a la convocatòria per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l'àmbit de les Illes Balears, corresponents a l'any 2018.

Proposta resolució provisional concessió.pdfProposta resolució provisional


En l'annex 1 trobareu la relació de sol·licituds a les quals es proposa denegar la subvenció, pels motius que s'indiquen en cada cas; i en l'annex 2, les sol·licituds amb l'import d'ajuda que se'ls proposa concedir. 

Teniu deu dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta proposta -fins al dia 4 de juny de 2018- per presentar les al·legacions que trobeu oportunes. 

NOVETAT 23.04.2018 

Es fa pública la resolució per la qual s'aprova la llista DEFINITIVA de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria subvencions per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l'àmbit de les Illes Balears, corresponents a l'any 2018.


En el quadre 1 apareix el llistat de les sol·licituds que han estat admeses i en el 2, el de les que han resultat no admeses, amb la causa de no admissió.

Proposta i Resolució llista definitiva admesos i no admesos sub. innovadors.pdfProposta i Resolució llista definitiva admesos i no admesos sub. innovadors.pdf

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, també es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació.

 

NOVETAT 19.03.2018

Es fa pública la resolució per la qual s'aprova la llista PROVISIONAL de sol·licituds admeses i excloses a la convocatòria subvencions per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut per a 2018.

A l'Annex 1 apareix el llistat provisional de les sol·licituds que han estat admeses i a l'Annex 2, el de les que han resultat excloses, amb la causa d'exclusió.

RESOLUCIÓ PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS INNOVADORS.pdfRESOLUCIÓ PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS INNOVADORS.pdf

Les entitats que figuren a l'Annex 2 tenen deu dies hàbils, fins al proper DIJOUS 5 D'ABRIL DE 2018, per esmenar les deficiències detectades, aportar la documentació requerida o per presentar al·legacions

Per a qualsevol dubte, posau-vos en contacte amb la Secció de Subvencions del Servei de Joventut, a través dels correu electrònic activitatstll@dgjovent.caib.es o el telèfon 971 17 89 99.

NOVETAT 01.02.2018 

Convocades subvencions per dur a terme projectes d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l’àmbit de les Illes Balears, corresponents a l’exercici 2018

Es poden presentar sol·licituds fins al dia 2 DE MARÇ DE 2018

Consulteu la convocatòria: Resolució cat.pdfResolució cat.pdf

  

Primer. Persones Beneficiàries:

 

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones i entitats que s’indiquen a continuació:

Les persones físiques, individualment o en grup, residents a les Illes Balears.

Les persones jurídiques següents:

a)   Associacions, federacions d’associacions, organitzacions, fundacions públiques i privades, col·legis professionals i altres entitats privades sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears.

b)   Els ajuntaments, les mancomunitats de municipis i les entitats locals menors, i les seves entitats locals dependents de les Illes Balears.

c)    Els consells insulars i les seves entitats dependents.

 

 

Segon. Finalitat:

 

La finalitat és impulsar la posada en marxa de projectes creatius, de rellevància i de qualitat, que permetin conèixer millor la situació dels joves, fomentar la seva participació i/o augmentar les seves possibilitats d’emancipació, entre altres objectius d’interès per al col·lectiu.

 

Tercer. Bases reguladores:

 

Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003  per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria de Presidència i Esports (BOIB núm. 137, de 2 d’octubre), modificada per l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 19 de febrer de 2004 (BOIB núm. 29, de 28 de febrer) i per l’Ordre de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de març),

 

Quart. Import:

 

Es destina a aquesta convocatòria la quantitat màxima de 100.000,00 €, distribuïda en la quantitat de 25.000 € per a cadascuna de les quatre modalitats previstes en aquesta convocatòria, amb càrrec a les següents partides pressupostàries del pressupost general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici 2018:

— 80.000 € amb càrrec a la partida 26501 323A01 48000 00 (famílies i institucions sense ànim de lucre)

— 5.000 € amb càrrec a la partida 26501 323A01 46001 00 (ajuntaments)

— 5.000 € amb càrrec a la partida 26501 323A01 46101 00 (consells insulars)

— 5.000 € amb càrrec a la partida 26501 323A01 46401 00 (empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals)

— 5.000 € amb càrrec a la partida 26501 323A01 46901 00 (altres ens territorials)

Aquesta distribució inicial de 25.000 € per a cadascuna de les quatre modalitats és orientativa i, a l’efecte de la concessió de subvencions, les quanties estan vinculades, de manera que si no s’exhaureix el crèdit d’una modalitat pot passar a una altra, en l’ordre que s’estableix en el punt 10 d’aquesta convocatòria.

A l’efecte de la concessió de subvencions, les partides pressupostàries esmentades estan també vinculades entre si i se’n pot redistribuir el crèdit en funció de les sol·licituds que es presentin, sense necessitat de modificar la convocatòria.

Cada projecte de qualsevol de les quatre modalitats pot rebre una subvenció màxima de 5.000,00 €.

 

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

 

El termini per presentar sol·licituds és d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,

 

Sisè. Observacions:

 

L’eficàcia d’aquesta convocatòria de subvencions queda condicionada a la seva inclusió dins el Pla Estratègic de Subvencions per a l’any 2018 i a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici 2018.

 

Models que cal presentar per participar en la convocatòria:

Compte justificatiu subvencions 2018.xlsCompte justificatiu subvencions 2018.xls

01 Model de sol·licitud.doc01 Model de sol·licitud.doc

02 Model A.doc02 Model A.doc

02 Model B.doc02 Model B.doc

02 Model C.doc02 Model C.doc

02 Model D.doc02 Model D.doc

03 Model 3 logotip_rev V X.doc03 Model 3 logotip_rev V X.doc

04 Model 4 declaració jurada_rev V X.doc04 Model 4 declaració jurada_rev V X.doc

05 Model 5 acceptació-renúncia subvenció_rev V X.doc05 Model 5 acceptació-renúncia subvenció_rev V X.doc

06 Model 6 MOD-A_rev V X.doc06 Model 6 MOD-A_rev V X.doc

07 Model 7 declaració responsable_rev V X.doc07 Model 7 declaració responsable_rev V X.doc

08 DR DADES BANCÀRIES X.doc08 DR DADES BANCÀRIES X.doc

09 Model 9 declaració responsable discriminació X.doc09 Model 9 declaració responsable discriminació X.doc

010 Model 10 representant grups.doc010 Model 10 representant grups.doc

Autorització de dades.pdfAutorització de dades.pdf