Torna

Servei de Joventut


Convocades subvencions complementàries en relació amb els projectes aprovats en el marc de la iniciativa comunitària Cos Europeu de Solidaritat.

El termini per presentar sol·licituds acaba el dia 1 de juliol de 2019

Primer. Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats públiques o privades sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears, que siguin promotores d’un projecte inclòs en la iniciativa comunitària Cos Europeu de Solidaritat, que prèviament hagi aprovat la Comissió Europea o l’Agència Nacional Espanyola, en les convocatòries d'octubre de 2018 i de febrer i abril de 2019.

Segon. Finalitat:

Donar suport a projectes aprovats en el marc de la iniciativa comunitària Cos Europeu de Solidaritat, a favor de les entitats que s’indiquen i pel que fa a les convocatòries del programa CES que s’hi especifiquen.

Tercer. Bases reguladores:

Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions de la Conselleria de Presidència i Esports (BOIB núm. 137, de 2 d’octubre), modificada per l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 19 de febrer de 2004 (BOIB núm. 29, de 28 de febrer) i per l’Ordre de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de març),


Quart. Import:

Es destina a aquesta convocatòria la quantitat màxima global de 20.000 € amb càrrec a les partides següents, corresponent als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici 2019.

— 12.000 € amb càrrec a la partida 26501 323A01 48000 00 (famílies i institucions sense ànim de lucre)

— 2.000 € amb càrrec a la partida 26501 323A01 46001 00 (ajuntaments)

— 2.000 € amb càrrec a la partida 26501 323A01 46101 00 (consells insulars)

— 2.000 € amb càrrec a la partida 26501 323A01 46401 00 (empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals)

— 2.000 € amb càrrec a la partida 26501 323A01 46901 00 (altres ens territorials)

L’import de subvenció sol·licitat no pot superar el 15% del pressupost aprovat per l’Agència Nacional Espanyola per al projecte en concret. En cap cas l’import de la subvenció pot ser superior al pressupost aprovat com a base de la subvenció, ja sigui a través d’aquesta ajuda o en concurrència amb altres ajudes.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per presentar sol·licituds és des de l’endemà que es publiqui aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a l'1 de juliol de 2019.

Sisè. Observacions:

L’eficàcia d’aquesta convocatòria de subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici 2019.

Documents que cal presentar per participar en la convocatòria:

01 Model 1 (1).doc01 Model 1 (1).doc

02 Model 2 dades bancaries.doc02 Model 2 dades bancaries.doc

03 Model 3 declaració tributs i SS.doc03 Model 3 declaració tributs i SS.doc

04 Model pressupost bis.doc04 Model pressupost bis.doc

05 Model 5 declaració  Registre Dellinq.doc05 Model 5 declaració Registre Dellinq.doc

06 Model 6 declaració responsable discriminació.doc06 Model 6 declaració responsable discriminació.doc

07 Model 7 acceptació-renúncia subvenció.doc07 Model 7 acceptació-renúncia subvenció.doc

08 Model 8 compte justificatiu.doc08 Model 8 compte justificatiu.doc