Torna

Servei de Joventut

NOVETAT 04.03.2019 

Es fa pública la modificació de la Resolució sobre els diaris digitals seleccionats per participar en la campanya de subscripcions individuals a persones residents a les Illes Balears que compleixin 18 anys durant l’any 2019, subvencionades per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a fi de corregir la informació relativa al preu de subscripció de Diario de Menorca-Es Diari.

Resolucio modificació annex diaris seleccionats.pdfResolucio modificació annex diaris seleccionats.pdf

NOVETAT 21.02.2019

Es fa pública la Proposta de resolució que esdevé Resolució per la qual s'aprova la llista de diaris digitals seleccionats per participar en la campanya de subscripcions individuals a persones residents a les Illes Balears que compleixin 18 anys durant l’any 2019, subvencionades per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Resolució diaris seleccionats.pdfResolució diaris seleccionats.pdf

Convocatòria pública per a la selecció de diaris en suport digital que subministrin subscripcions individuals a persones residents a les Illes Balears que compleixin 18 anys durant l’any 2019, subvencionades per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports

1. Entitat convocant

L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Direcció General d'Esports i Joventut de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

2. Objecte

Selecció de publicacions diàries en suport digital que hauran de formalitzar una subscripció individual a totes aquelles persones que compleixen 18 anys durant l’any 2019 i que siguin beneficiàries de la corresponent subvenció en espècie atorgada per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, en el marc d’una convocatòria.

3. Requisits de les publicacions

Publicacions diàries d'informació general de pagament, en suport digital, que tenguin redacció pròpia a les Illes Balears i que estigui dedicada a la cobertura de l'actualitat informativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Preu del subministrament

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports pagarà la subscripció individual durant tres mesos com a màxim, amb un límit màxim de 30 € cada una, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de l’exercici.

5. Presentació de sol·licituds

Les entitats o empreses editores de les publicacions interessades han de presentar un formulari normalitzat i la documentació annexa que es descriu en aquest anunci.

Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (carrer de l’Uruguai, s/n, Palma Arena), als registres de la Comunitat Autònoma o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’estar adreçades a la Direcció General d’Esports i Joventut (Conselleria de Cultura, Participació i Esports).

El model de sol·licitud es pot obtenir a l’adreça d’internet joventut.caib.es.

Les entitats o empreses editores han de presentar una sol·licitud per cada publicació.

6. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7. Documentació

Adjunt a la sol·licitud, d’acord amb el model annex, les entitats o empreses editores han de presentar la següent documentació:

7.1 Documentació general:

a) Fotocòpia compulsada, del DNI o NIE de la persona sol·licitant, o autorització a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports perquè pugui verificar les dades declarades.

b) En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, còpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita al registre corresponent, si escau.

c) Quan s’actuï en nom d’altri:

1. Còpia compulsada del DNI o NIE de la persona signant de la sol·licitud, o autorització a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports perquè pugui verificar les dades declarades.

2. Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, degudament inscrita al registre corresponent, si escau.

d) Certificats d’estar al corrent del compliment d’obligacions tributàries amb la Comunitat autònoma de les Illes Balears i amb l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social, o autorització a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports per consultar aquestes dades.

7.2 Documentació específica:

7.2.1 Una sol·licitud de participació on es detallin els aspectes següents:

a) Nom i descripció de la publicació: temàtica, idioma, periodicitat, preu de portada i preu de subscripció digital, difusió i àmbit territorial.

b) Seu de la redacció o redaccions.

c) Percentatge de la informació dedicada a les Illes Balears sobre el total.

d) Descripció detallada de l’estructura del departament de subscripcions individuals (propi o aliè).

e) Estratègies que segueixen per a la fidelització de subscriptors, en concret per a les persones joves.

f) Campanya per a la difusió d’aquesta iniciativa

g) Preu de la subscripció individual durant tres mesos als joves beneficiaris de la iniciativa.

h) Indicació, si s'escau, dels avantatges addicionals que oferirà als beneficiaris de la iniciativa.

8. Procediment

Les propostes presentades per les entitats o empreses editores seran avaluades per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, amb l'assessorament de tres representants de l'Associació de Periodistes de les Illes Balears. Durant el procés es podrà demanar tota la informació que es consideri necessària.

Mitjançant resolució de la conselleria de Cultura, Participació i Esports s'han de determinar les publicacions seleccionades. El resultat de la selecció es publicarà al web joventut.caib.es

Posteriorment, les persones que compleixen els 18 anys durant l’any 2019 i residents a les Illes Balears podran triar una de les publicacions seleccionades.

A mesura que es vagin resolent les sol·licituds de subvenció de subscripció gratuïta, la Direcció General d'Esports i Joventut comunicarà, mitjançant correu electrònic, les dades personals (nom, llinatges i adreces) de les persones beneficiàries a les entitats o empreses editores de la publicació escollida.

Les entitats o empreses editores de les publicacions hauran de formalitzar la subscripció individual en un termini màxim de 7 dies hàbils a partir de la comunicació per part d’aquesta Direcció General de les dades personals dels beneficiaris, mitjançant comunicació via correu electrònic a la persona beneficiaria, concretant la data d’inici de la subscripció, el canal de distribució i lliurament.

D’aquesta comunicació al beneficiari, caldrà enviar còpia a l’adreça de correu activitatstll@dgjovent.caib.es.

Les entitats o empreses editores de les publicacions hauran de presentar una factura que inclogui totes les subscripcions individuals que hagin formalitzat, abans del 15 d’octubre de 2019.

9. Obligacions de les entitats o empreses editores de les publicacions seleccionades

Les publicacions seleccionades hauran d’acceptar les següents obligacions:

a) Presentació de tota la documentació que estableix l’apartat 7 d’aquesta convocatòria.

b) Durant el període obert perquè les persones interessades seleccionin les publicacions no es podran fer promocions paral·leles vinculades a aquesta iniciativa.

c) Les entitats o empreses editores seleccionades hauran d’acceptar totes les obligacions que es detallen en aquest anunci, i en cas d’incompliment podran ser excloses de la selecció.

Model de sol·licitud per participar en la selecció de mitjans 

Participacio seleccio diaris digitals.odtParticipacio seleccio diaris digitals.odt