Torna

Servei de Joventut

QUÈ HEU DE TENIR EN COMPTE ABANS DE MATRICULAR-VOS A UN CURS DE MONITOR/A O DE DIRECTOR/A DE TEMPS LLIURE

1. Que el centre sigui una escola d’educació de temps lliure reconeguda per la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies o pel consell insular corresponent.

Podeu consultar la llista actualitzada d’escoles que estan reconegudes en aquest enllaç (escoles d’educadors de temps lliure reconegudes)

http://www.caib.es/sites/joventut/ca/normativa_i_documents_dinteres-44079/

Pensau que la formació a qualsevol altre centre no reconegut, sigui públic o privat, NO TENDRÀ VALIDESA per poder exercir en les activitats de temps lliure de les Illes Balears ni d’altres comunitats autònomes.

En cas de dubte sobre algun curs o centre en concret, posau-vos en contacte amb el consell insular del vostre territori.

2. Que la formació que us ofereixi l’escola s’ajusti a la durada i a la programació oficial mínimes previstes per als cursos de monitor/a i de director/a.

El curs de monitor/a té la durada següent:

150 hores de formació teòrica
160 hores de pràctiques

Els continguts del curs s’han d’ajustar a la programació oficial que trobareu en aquest enllaç

De la seva banda, el curs de director/a té la durada següent:

200 hores de formació teòrica
120 hores de pràctiques

Els continguts del curs s’han d’ajustar a la programació oficial que trobareu en aquest enllaç

3. Que les pràctiques s’ajustin a la normativa, tant pel que fa a les característiques com a la seva durada.

Una vegada superada la part teòrica corresponent, la normativa de joventut preveu dues modalitats de pràctiques vàlides per obtenir els diplomes de monitor/a i de director/a:


Pràctiques en activitats de temps lliure puntuals, com ara campaments, rutes o camps de treball  o escoles d’estiu, amb la durada mínima que estableixi l’escola. En tots els casos, a més dels requisits específics per a cada activitat, s’han d’haver realitzat un mínim de 160 hores (monitor/a) i de 120 hores (director/a). AQUESTES ACTIVITATS HAN DE COMPLIR AMB ELS REQUISITS PER QUEDAR SUBJECTES AL DECRET 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 20 de juliol, integral de la joventut I ESTAR COMUNICADES AL CONSELL INSULAR RESPECTIU. Qualsevol pràctica que es faci una activitat no declarada o no subjecte a la normativa no es considerarà vàlida per obtenir el diploma corresponent.


Podeu consultar les activitats declarades a l'enllaç

Pràctiques en l’activitat continuada en un casal, club d’esplai, associació o moviment de temps lliure, durant un mínim de 160 hores (monitor/a) o de 120 hores (director/a). AQUESTES ACTIVITATS HAN DE COMPLIR AMB ELS REQUISITS PER QUEDAR SUBJECTES AL DECRET 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 20 de juliol, integral de la joventut I ESTAR COMUNICADES AL CONSELL INSULAR RESPECTIU.

En cap cas són vàlides les pràctiques a menjadors escolars, activitats extraescolars, sortides escolars i activitats que no quedin subjectes al Decret 23/2018.

És molt important que, abans de fer cap pràctica, consulteu amb l’escola si s’ajusta als criteris de la normativa i als criteris del mateix centre, atès que serà el centre el qual decidirà si sou aptes o no per obtenir el diploma corresponent.

També és important que comproveu si l’activitat on voleu fer les pràctiques està degudament comunicada a la Direcció General d’Esports i Joventut i que a la declaració responsable corresponent FIGUREU COM A MONITOR/A O DIRECTOR/A EN PRÀCTIQUES.

En cas de dubte, posau-vos en contacte amb la mateixa escola o amb el consell insular respectiu.

4. Que l’escola és la que ha d’enviar als consells insulars la informació necessària per considerar-vos aptes.

És responsabilitat de l’escola remetre al consell insular respectiu la informació següent per tramitar el vostre diploma de monitor/a o de director/a:

Nom, llinatges i DNI
Data de naixement
Titulació que ha permès l’accés al curs
Curs i dates de realització de la part teoricopràctica.
Lloc i dates de realització de les pràctiques i indicació del director/a titulat/da que les ha avaluat i certificat.

Una vegada rebuda la informació, el consell insular respectiu ha de realitzar les tasques de comprovació pertinents i, una vegada vista la seva adequació, expedir els diplomes corresponents. US RECORDAM QUE L'EXPEDICIÓ DELS DIPLOMES PER PART DE JOVENTUT NO ÉS AUTOMÀTICA i que abans d'expedir-los l'organisme competentl fa un seguit de comprovacions.