Torna

Servei de Joventut

covid-19-4960254_640.png 

MESURES COVID-19 APLICABLES EN L'ÀMBIT DE LA JOVENTUT I EL LLEURE

NOVETAT 11/01/22

El Consell de Govern ha disposat que a partir de dia 10 de gener de 2022 fins les 24.00 hores de dia 24 de gener de 2022, el nivell d'alerta sanitària aplicable a cadascuna de les Illes Balears sigui el nivell 3, llevat que es revisi abans.

Aquest Acord del Consell de Govern ha estat publicat en el BOIB núm. 6, de 10 de gener de 2022.

INFORMACIÓ ESPECÍFICA EN MATÈRIA DE JOVENTUT

Mesures COVID-19 (Vigents fins 24/01/22).pdf

On s'han de comunicar els casos detectats de COVID-19?

Els casos positius de COVID 19 detectats en les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil s'han de comunicar per part de cada persona afectada o els seus representants mitjançant  la línia albergada al web www.ibsalut.es/autorastreigcovid.

La Central de Coordinació COVID-19 notificarà directament a cada cas el resultat positiu de la prova diagnòstica, i amb el mateix missatge aquesta persona rebrà l’enllaç a l’eina d’autorastreig, que l’ha de reenviar a tots els seus possibles contactes estrets perquè responguin un qüestionari per determinar si efectivament ho són.

En cas afirmatiu rebran les indicacions adequades i podran demanar cita per a una prova diagnòstica. D’aquesta manera, els casos sospitosos no hauran d’esperar que els telefoni el Servei de Salut, cosa que els evitarà l’espera.

INFORMACIÓ GENERAL

CORONAVIRUS / COVID-19 A LES ILLES BALEARS

CORONAVIRUS / COVID-19 INFORMACIÓ SANITÀRIA

NORMATIVA I ALTRA DOCUMENTACIÓ D'INTERÈS

Acord del Consell de Govern de 23 de desembre de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes i es modifica puntualment el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2021.pdf

Aquest document inclou com annex el Text consolidat del Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la COVID-19, que incorpora les modificacions introduïdes en el Pla amb posterioritat a la seva aprovació inicial, de dia 25 d’octubre de 2021.

Acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2022 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes.pdf

Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021 pel qual s’estableixen mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat de determinats establiments en funció del nivell d’alerta sanitària de l’illa on estiguin radicats com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19.pdf