Torna

Servei de Joventut

CURS DE DIRECTOR/A D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL

Requisits d'accés:

Per matricular-se al curs de director/a, l’alumnat ha d’estar en possessió del diploma de monitor/a o del certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats infantils i juvenils de temps lliure o equivalent, i no estar inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals, regulat pel Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre (BOE núm. 312, de 30 de desembre). A més, ha de complir algun dels requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent a efectes professionals.

b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional o d’una titulació de formació professional de grau mitjà o de grau superior.

c) Tenir superada la prova d’accés per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

d) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys.

Contingut:

a) Mòdul 1: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de temps lliure infantil i juvenil (120 hores).

Unitat formativa 1: Contextualització del temps lliure infantil i juvenil en l'entorn social (50 hores).

Unitat formativa 2: Programació, execució i difusió de projectes educatius en el temps lliure (70 hores).

b) Mòdul 2: Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de temps lliure (80 hores).

c) Mòdul de Pràctiques professionals no laborals (120 hores).

Total hores del curs: 320h.

Segons el que estableix l’article 27.1 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, es permet la modalitat de formació en línia de fins a un màxim del 33 % de la durada total de l’etapa teòrica dels cursos de monitor/a i de director/a, sense que en cap cas pugui superar el 50 % de cada mòdul.

Sens perjudici de l'anterior, el total d'hores en línia no pot superar el 33%, és a dir: 66 hores com a màxim DE TOTA LA PART TEÒRICA.

Mòdul Nombre d'hores total Nombre màxim d’hores susceptibles de formació a distància*

Mòdul 1: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de temps lliure infantil i juvenil

Unitat formativa 1: Contextualització del temps lliure infantil i juvenil en l'entorn social (50 hores)

Unitat formativa 2: Programació, execució i difusió de projectes educatius en el temps lliure (70 hores)

120 60
Mòdul 2: Coordinació i dinamització de l'equip de monitors de temps lliure 80 40

*La formació a distància del totals dels dos mòduls mai pot ser superior a les 66 hores. Si, per exemple, es volen a fer a distància 60 hores del mòdul 1, del mòdul 2 només es podran fer a través d'aquesta modalitat 6 hores.

No és susceptible de formació a distància cap hora del mòdul de pràctiques.

Programa complet del curs:

Programa curs director.pdfPrograma curs director.pdf