Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Sol·licitud de classificació

Iniciació de l'expedient

Per iniciar l'expedient de classificació, us heu d'instal·lar el programa de classificació d'empreses i heu de seguir les instruccions següents:

     - Classificació d'obres

     - Classificació de serveis

Instal·lació del programa de classificació d'empreses

Per instal·lar correctament l'aplicació, heu de descarregar primerament el següent Document d'ajuda.

Per descarregar l'aplicació de classificació empresarial clicau aquí: claemp (aprox. 33 MB)

Avís important!

Preparació de l'expedient

Seguiu les passes següents:

 • Emplenau tots els formularis de l'aplicació. Avís important!
 • Imprimiu la sol·licitud de classificació des de la pantalla principal, mitjançant el botó Imprimir llistats/Sol·licitud de classificació.
 • Imprimiu tota la resta d'impresos des del mateix botó Imprimir llistats/ Dades d'obres i/o de serveis.
 • Generau el suport informàtic corresponent.
 • Presentau tots els impresos segellats per l'empresa juntament amb el suport informàtic.
 • Preparau tota la documentació que heu de presentar (DNI, escriptures, etc...). Podeu presentar fotocòpies, excepte els certificats d'experiència, que han de ser originals.
 • Els certificats que es presentin per acreditar l'experiència s'han d'ajustar als models i instruccions següents:

Presentació de la sol·licitud de classificació empresarial

Forma de presentació:

Una vegada finalitzada la preparació de la documentació d'acord amb els apartats anteriors, es pot presentar l'expedient de classificació empresarial a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Els documents que formen part de l'expedient són els següents:  

 1. La sol·licitud de classificació per duplicat, signada i segellada.
 2. El document en què consta la relació de documentació que conté l'expedient, signat i segellat.
 3. Tots els impresos de l'aplicació emplenats i segellats.
 4. Tota la resta de documentació (DNI, escriptures...).
 5. Suport informàtic (CD, USB...).

Lloc de presentació:

La sol·licitud i tota la documentació de l'expedient de classificació s'han de presentar a les  oficines de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, situades al carrer de Sant Pere, 7, 07012 Palma. L'empresa ha de concertar cita prèvia (dia i hora) amb el personal de la Junta, sens perjudici del que estableixen l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.