Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Sol·licitud de classificació

Iniciació de l'expedient

Per iniciar l'expedient de classificació, us heu d'instal·lar el programa de classificació d'empreses i heu de seguir les instruccions següents:

     - Classificació d'obres

     - Classificació de serveis

Instal·lació del programa de classificació d'empreses

Per instal·lar correctament l'aplicació, heu de descarregar primerament el següent Document d'ajuda.

Per descarregar l'aplicació de classificació empresarial clicau aquí: claemp (aprox. 33 MB)

AVÍS IMPORTANT PER A LES EMPRESES QUE JA ESTIGUIN CLASSIFICADES AL MINISTERI D’HISENDA

Les empreses que vulgueu presentar la sol•licitud de classificació a la Junta Consultiva de les Illes Balears que ja estigueu classificades per la Junta Consultiva del Ministeri d’Hisenda, heu de contactar prèviament amb el personal tècnic de la Junta al telèfon 971177080, per informar-vos del contingut i efectes de l’article 80 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Avís important!

Preparació de l'expedient

Seguiu les passes següents:

 • Emplenau tots els formularis de l'aplicació. Avís important!
 • Imprimiu la sol·licitud de classificació des de la pantalla principal, mitjançant el botó Imprimir llistats/Sol·licitud de classificació.
 • Imprimiu tota la resta d'impresos des del mateix botó Imprimir llistats/ Dades d'obres i/o de serveis.
 • Generau el suport informàtic corresponent.
 • Presentau tots els impresos segellats per l'empresa juntament amb el suport informàtic.
 • Preparau tota la documentació original que heu de presentar (escriptures, certificats, etc...).
 • Els certificats que es presentin per acreditar l'experiència s'han d'ajustar als models i instruccions següents:

 1. Certificats d'obra
 2. Certificats de serveis

Presentació de la sol·licitud de classificació empresarial

Forma de presentació:

Els documents que formen part de l'expedient són els següents:  

 1. La sol·licitud de classificació per duplicat, signada i segellada.
 2. El document en què consta la relació de documentació que conté l'expedient, signat i segellat.
 3. Tots els impresos de l'aplicació emplenats i segellats.
 4. Tota la resta de documentació original (escriptures, certificats, etc ...).
 5. Suport informàtic (CD, USB...).
 6. La documentació original, un cop digitalitzada, serà retornada a l'interessat.

Lloc de presentació:

La sol·licitud i tota la documentació de l'expedient de classificació s'han de presentar a les  oficines de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, situades al carrer de Sant Pere, 7, 07012 Palma. L'empresa ha de concertar cita prèvia (dia i hora) amb el personal de la Junta, sens perjudici del que estableixen l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.