Torna

Programa de Producció Vegetal

Recomanacions generals

 

En tot cas és important prendre esment en els aspectes generals següents:

Recollida de la mostra

Presa de la mostra
Elecció de la mostra
Divisió de la mostra, en cas que es divideixi en submostres per crear-ne, després, una mostra homogènia i representativa

Transport de la mostra

Utilització del recipient adequat de transport, depenent de si es tracta d'una mostra d'aigua, de terra o de material vegetal

Condicions de conservació de la mostra

Fins que es faci l'anàlisi o fins que es lliuri al laboratori o a la central de recollida, depenent del tipus d'anàlisi

 Etiquetatge de la mostra

Dades de la mostra:
Lloc de recollida
Data de la recollida
Història de la mostra

En el cas de l'anàlisi de terra:
Tipus de pràctica agrícla

En el cas de l'anàlisi de material vegetal:
Símptomes a la planta
Estadi fenològic de la planta
Reg a la finca
Freqüència del reg
Aigua de reg utilitzada
Pràctiques de fertilització

En el cas de l'anàlisi d'aigua:
Color
Olor
Possibles indústries properes, abocaments, fertilització, etc.

Així mateix, convé fer constar en l'etiqueta tot allò que pugui ser d'interès per interpretar els resultats de l'anàlisi.