Torna

Programa de Producció Vegetal

Recomanacions per a l'anàlisi de terra

 Anàlisi de terra
 Requisits  Estar d'alta en el Registre d'explotacions agràries

 Etiquetatge de la mostra i dades necessàries segons la sol·licitud

 Pagament de les taxes
 Quantitat de terra   500 g de terra seca i porgada (1 cm de llum)

 

El sòl és la capa de terra on arrelen les plantes i d'on obtenen l'aigua i els nutrients imprescindibles per desenvolupar-se. Les característiques del sòl són molt variables i afecten de manera determinant els cultius. Per saber quines són aquestes característiques en cada cas, s'ha de fer un estudi del sòl mitjançant una anàlisi, la fiabilitat dels resultats de la qual depèn en gran part de la qualitat de la mostra recollida. És per aquest motiu que a continuació us oferim les pautes que cal seguir sempre a l'hora de prendre mostres de terra.

PRESA DE MOSTRES DE TERRA

Com s'han de delimitar les diferents zones d'una finca?

A l'hora de prendre una mostra de terra, la finca s'ha de dividir en parcel·les de mostreig homogènies. La superfície de cadascuna no ha d'ultrapassar les cinc hectàrees, en el cas de cultius extensius, o les dues hectàrees, si es tracta de cultius hortícoles.

Per delimitar les diferents parcel·les s'han de tenir en compte els elements següents:

 •  La forma del terreny (inclinació, orientació, depressions, etc.)
 •  L'aspecte del sòl (material, color, zones d'acumulació d'aigua, etc.)
 •  El desenvolupament de les plantes

Profunditat del mostreig

La profunditat a què s'ha de prendre la mostra de terra depèn del cultiu que hi hagi a la parcel·la, però en general és convenient eliminar els primers 5 centímetres de terra superficial. Per a la major part dels cultius n'hi ha prou de recollir els primers 30 centímetres de terra en profunditat. En el cas de cultius llenyosos amb arrels profundes, és recomanable prendre una mostra dels primers 30 centímetres, però també una mostra del subsòl, entre els 30 i els 60 centímetres.

Procediment del mostreig

Per a cada parcel·la es recomana prendre de quinze a quaranta mostres, seguint una trajectòria en zig-zag o bé de manera sistemàtica cada una certa distància, recorrent tota la superfície. Totes les mostres s'han de ficar dins un poal o una bossa de plàstic i, una vegada acabada la presa de mostres, és aconsellable mesclar-les totes per obtenir una mostra homogènia i convé eliminar-ne totes les restes de cultiu, les pedres, etc.

La mostra ha d'estar identificada amb totes les dades de la parcel·la, i és imprescindible fer constar en l'etiqueta el número del polígon i de la parcel·la.

Per prendre les mostres s'ha d'utilitzar una barrina o, si no se'n té, una pala. S'ha de fer un forat en forma de V i s'ha de tallar una porció d'1,5 centímetres de la paret del forat, al llarg de tota la profunditat.

       

Material per transportar la mostra i quantitat necessària

La mostra per analitzar s'ha de posar dins una bossa de plàstic neta, que, si és possible, tengui tancament hermètic. La quantitat necessària és d'aproximadament 1 quilogram. La terra ha d'estar seca i porgada (1 cm de llum).

Es recomana que es dugui al laboratori com més aviat millor després d'haver-la recollit.

ETIQUETATGE I DADES NECESSÀRIES PER A LA SOL·LICITUD

La mostra ha d'arribar al laboratori identificada degudament, amb la referència que la persona sol·licitant de l'anàlisi aporti: polígon i parcel·la, i espècie i varietat, nom de la finca...

A part, a l'hora d'emplenar la sol·licitud s'han fer constar les dades següents:

Dades de la persona sol·licitant:
Nom, llinatges i DNI
Adreça i telèfon

Dades de la finca:
Polígon i parcel·la
Localització: nom, municipi, etc.
Superfície
Tipus de cultiu

Dades del cultiu:
Espècie i varietat
Portaempelt
Sistema de reg
Edat i marc de plantació
Cultiu anterior
Estadi vegetatiu
Producció esperada

Dades de fertilització del darrer any:
Tipus d'adob mineral (kg/ha)
Esmenes (fems, purins, fangs de depuradora, etc.)

Característiques de la mostra
Superfície de què és representativa la mostra
Profunditat de la mostra

Motiu de la sol·licitud:
Obtenir recomanacions per a l'adobament
Detectar anomalies (en aquest cas, convé indicar quines)
Implantar un cultiu (en aquest cas, se n'ha de fer constar l'espècie i la varietat)
Altres

Determinacions en les anàlisis per determinar la fertilitat dels sòls agrícoles

 •  Textura
 •  pH
 •  Conductivitat
 •  Carbonats
 •  Calcària activa
 •  Matèria orgànica (MO)
 •  Nitrògen total
 •  Fòsfor (Olsen)
 •  Potassi intercanviable
 •  Capacitat d'intercanvi catiònic (CIC)
 •  Sodi intercanviable
 •  Calci intercanviable
 •  Magnesi intercanviable
 •  Retenció de la humitat (% de saturació)