Torna

Programa de Producció Vegetal

Recomanacions per a l'anàlisi de fulles

 Anàlisi foliar
 Requisits  Estar d'alta en el Registre d'explotacions agràries

 Etiquetatge de la mostra i dades necessàries segons la  sol·licitud

 Pagament de les taxes
 Entrega al  laboratori de dilluns a dijous de 9 a 14 h
 Quantitat de fulles   Petites (olivera, ametler,...)  100 fulles
 Grosses (vinya)  30 fulles

Les anàlisis de teixits vegetals, juntament amb les del sòl, ens permeten tenir una visió més completa de l'estat nutricional de la planta. Aquest tipus d'anàlisi ens serveix per determinar les possibles mancances en micronutrients, més difícils de determinar en el sòl.

Els nivells de nutrients varien considerablement segons l'edat, l’època i els diferents teixits de la planta, i és per això que, abans de fer l'anàlisi, s'ha de determinar quina és la part que s'ha utilitzat i quin és l'estat de creixement en què es troba el vegetal.

PRESA DE MOSTRES DE TEIXITS VEGETALS

Procediment de mostreig

A l'hora de recollir la mostra de material vegetal s'ha de dividir la parcel·la en unitats de mostreig, de manera que cada unitat serà un conjunt de plantes visualment semblants, amb un desenvolupament similar, que estiguin en un mateix tipus de sòl i a les quals es practiquin unes tècniques culturals similars. Les plantes han de ser representatives de la unitat del mostreig.

Quan el terreny sembli igual, la unitat de mostreig no ha de representar una extensió superior a les següents:

  • En regadius: 10.000 m2
  • En cultius extensius: 25.000 m2

Normes generals per a la recollida de la mostra

Si es prenen com a mostra plantes senceres o tan sols una part, s'han d'elegir de vint a trenta exemplars, que estiguin en un mateix estadi de desenvolupament i que presentin característiques morfològiques semblants.

La fulla que es reculli ha de ser la primera desenvolupada totalment, amb limbe i pecíol (ha de ser la quarta, cinquena o sisena començant per l'àpex). És important destacar que les fulles sempre s'han d'agafar amb el pecíol.

La representativitat de la mostra té relació directa amb el nombre de fulles que s'hagi pres. Per això, s'aconsella agafar de vint-i-cinc a trenta-cinc fulles, i més quantitat, com més petites siguin.

El millor moment per a les preses de mostres és la primera hora del matí.

La representativitat de la mostra té relació directa amb el nombre de fulles que s'hagi pres. Per això, s'aconsella agafar de vint-i-cinc a trenta-cinc fulles, i més quantitat, unes 100 fulles, com més petites siguin, com les d'olivera.

Material per transportar la mostra i normes de conservació

Una vegada es reculli la mostra, és convenient que es dugui al laboratori al més aviat possible i cal evitar l’exposició directa del sol. En cas que es retardi l'enviament, és convenient que les mostres es conservin en una gelera.

Sempre s'han d'utilitzar bosses o altres contenidors de paper (s'ha d'evitar el plàstic).

Per acabar, no s'ha d'oblidar etiquetar la mostra amb totes les dades, a fi d'evitar possibles confusions.

ETIQUETATGE I DADES NECESSÀRIES PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD

La mostra ha d'arribar al laboratori identificada degudament, amb la referència que la persona sol·licitant de l'anàlisi aporti; per exemple: polígon i parcel·la, espècie i varietat, o nom de la finca.

A part, a l'hora d'emplenar la sol·licitud s'han fer constar les dades següents:

Dades de la persona sol·licitant:
Nom, llinatges i DNI
Adreça i telèfon

Dades de la finca:
Polígon i parcel·la
Localització: nom, municipi, etc.
Superfície
Tipus de cultiu

Dades del cultiu:
Espècie i varietat
Portaempelt
Sistema de reg
Edat i marc de plantació
Cultiu anterior
Estadi vegetatiu
Producció esperada

Dades de fertilització del darrer any
Tipus d'adob mineral (kg/ha)
Esmenes (fems, purins, fangs de depuradora, etc.)

Característiques de la mostra:
Mostreig: cal especificar la localització de les fulles sobre els brots, l'edat dels brots i de les fulles, etc.
Data de recollida de la mostra

Motiu de la sol·licitud:
Obtenir recomanacions per a l'adobament
Detectar anomalies (en aquest cas, convé indicar quines)
Altres

Determinacions en les anàlisis foliars:

Bàsics

  • Nitrogen
  • Fòsfor
  • Potassi
  • Calci
  • Magnesi

Opcionals

  • Ferro
  • Manganès
  • Zinc