Torna

Programa de Producció Vegetal

Qui som?

Introducció

 

Què és l'IRFAP?

L'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (en endavant, IRFAP) es va crear l'any 2002 mitjançant el Decret 32/2002, de 8 de març, com a organisme administratiu sense personalitat jurídica, i adscrit a la Conselleria competent en matèria d'Agricultura. Aquest organisme té per objecte, entre d'altres, la promoció, el desenvolupament i la coordinació de les activitats d'investigació, formació i experimentació agrària i pesquera que es duen a terme a l'illa de Mallorca, així com la transferència de resultats al sector agrari i pesquer.

Els objectius principals de l'IRFAP són, d'una banda, promoure i coordinar les activitats de recerca, de formació i d'experimentació en els àmbits agrari i pesquer i, de l'altra, transferir els resultats d'aquestes activitats al sector primari.

Podeu consultar les activitats de l'IRFAP al següent enllaç.

 

Quines funcions té?

  • Coordinar en l'àmbit administratiu les activitats de recerca, divulgació i experimentació agrària i pesquera que duu a terme el Govern de les Illes Balears, d'acord amb el Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears.
  • Promoure, coordinar, dur a terme i avaluar els projectes de recerca, propis o concertats, que es relacionen amb el sector primari, d'acord amb l'aplicació de criteris i tecnologies respectuosos amb el medi ambient i amb la salut pública.
  • Transferir als àmbits agrari i pesquer els resultats de les recerques.
  • Assessorar en temes de recerca i desenvolupament els òrgans dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com les empreses, les cooperatives i el personal autònom dels sectors agrari i pesquer que ho sol·licitin.
  • Organitzar i avaluar programes de formació i de divulgació científica i tècnica, per si mateix o en col·laboració amb altres entitats o organismes (organitzacions professionals agràries i pesqueres, associacions sectorials, Universitat de les Illes Balears, etc.).
  • Fer tasques de coordinació amb la formació professional, els estudis universitaris i altres estudis específics que tenen relació amb el sector primari.

Com s'organitza?

L'estructura orgànica de l'IRFAP és formada per: un director, que n'exerceix la representació; un coordinador, com a òrgan executiu, i el Consell Assessor, com a òrgan consultiu i d'assessorament en les matèries relacionades amb l'Institut. En el Consell Assessor s'integren els representants de les direccions generals de la Conselleria competent en matèria d'agricultura, d'altres conselleries, dels consells insulars, de la Universitat de les Illes Balears i d'altres instituts de recerca.