Torna

Institut de recerca i formació agrària i pesquera (IRFAP)

El servei d'anàlisis de l'IRFAP

El Servei d'Orientació, Transferència i IRFAP us ofereix la possibilitat d'analitzar mostres de terra, d'aigua i de fulles. Aquestes anàlisis actualment s'han externelitzat mitjançant els Serveis de Millora Agrària, empresa pública dependent de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 

Persona de contacte: Jaume Bonet (Tel. 971 17 61 00 - ext. 62765) / irfap@caib.es

Com fer-ho

Les mostres per analitzar s'han de deixar a la seu de l'IRFAP o bé a qualsevol de les delegacions comarcals del FOGAIBA, on es formalitza la sol·licitud i el pagament de les taxes (les taxes es paguen telemàticament accedint en aquest enllaç de taxes). Una vegada obtinguts els resultats de les analítiques, aquests es remetran per correu electrònic. En cas de que el sol·licitant vulgui que es facin les recomanacions bàsiques haurà d'acudir a la seu de l'IRFAP.

Per què fer una anàlisi

L'analítica de terres, d'aigües i de material vegetal és convenient sobretot en els sòls on s'hagi d'adobar, quan es vulgui implantar un nou cultiu o quan es vulgui saber quin és el portaempelt més adequat. Més en concret, l'anàlisi de l'aigua és important per saber la qualitat de la que es fa servir per al reg, ja que en depèn que els sòls tenguin unes bones condicions tant químiques com físiques. Aquestes anàlisis també permeten evitar possibles casos de contaminació dels sòls, de les capes freàtiques o de les mateixes plantes, que comporten conseqüències negatives per a la població humana o el món animal, ja sigui a curt o a llarg termini.


Per un altre costat, l'objectiu d'un adobament tant mineral com orgànic dels cultius és aconseguir una bona nutrició de la planta. Ara bé, a vegades es cometen errors, com és adobar en excés, fet que provoca que es perdi una gran quantitat de nutrients (principalment N) que la planta no pot absorbir, o bé aplicar fertilitzacions que causen desequilibris tant de macronutrients com de micronutrients. Altres vegades la planta pot presentar símptomes de fitotoxicitat, que poden tenir l'origen en problemes biològics per infecció de patògens tant del sòl com propis de la mateixa planta. Les fitotoxicitats vénen donades per un excés o per un defecte d'algun macro o micronutrient, com és el cas de la deficiència de macronutrients com el K o de micronutrients com el Zn. Altres problemes d'aquest tipus vénen donats per un excés de sals, particularment d'ions Na, que provenen directament d'un sòl amb problemes de salinitat o d'un reg continuat amb aigua d'alta conductivitat elèctrica. Per tot això, és recomanable i necessari fer cada un cert temps anàlisis del sòl, de l'aigua i foliar.

Quan fer una anàlisi

L'època més adient per fer les anàlisis és abans d'aplicar adobs o esmenes orgàniques, en els casos que es vulgui començar un nou cultiu. Una altra època recomanable és just després d'haver acabat la collita, ja que obtendrem una bona informació per calcular l'adob per a la propera temporada. Per comprovar la qualitat de l'aigua convé fer analitzar-la de manera periòdica.


Per a les anàlisis de mostres de terra, d'aigua i de material vegetal, com en qualsevol altra anàlisi de laboratori, s'han d'evitar una sèrie d'errors. Els problemes es poden eludir des del començament, amb la presa de mostres, i, després, amb unes bones pràctiques al laboratori, on s'han de seguir una sèrie de normes de qualitat, que compleixen els laboratoris que fan les analítiques. Per començar, és important tenir en compte si és la persona interessada en les anàlisis qui s'encarrega de recollir i de transportar la mostra, ja que els errors en aquest sentit es poden evitar tenint en compte els punts clau perquè els resultats de l'anàlisi siguin fiables. En els apartats següents del web s'especifiquen alguns consells bàsics quant a la presa de la mostra, la conservació, el transport i l'etiquetatge.