Torna

Programa de Producció Vegetal

La Llei agrària tracta a l'article 103 Les zones d’alt valor agrari

Article 103 Les zones d’alt valor agrari
1. Constitueixen zones d’alt valor agrari els terrenys de sòl rústic amb alt valor productiu constituïts per sòls que, per la seva fertilitat o altres característiques que n’eleven el potencial productiu, mereixen ser conservats i reservats exclusivament per al cultiu d’aliments i l’ aprofitament ramader sostenibles. També s’han de declarar zones d’alt valor agrari els terrenys amb sòls amb potencial productiu moderat però que contenen arbrat tradicional, marjades o disponibilitat d’aigua.
2. Les administracions competents en matèria agrària, amb participació dels representants del sector agrari, han d’establir les mesures necessàries per protegir-ne els valors propis i els productius, així com garantir la viabilitat de l’activitat agrària que s’hi desenvolupi.
3. Al sòl rústic comú, les zones d’alt valor agrari es denominen àrees d’interès agrari (AIA).
Article 104 Delimitació de les zones d’alt valor agrari
1. Els consells insulars regularan i delimitaran reglamentàriament o mitjançant el Pla territorial insular les zones d’alt valor agrari, d’acord amb l’establert a l’article anterior.
2. La delimitació de les zones d’alt valor agrari no podrà comportar el marc per a l’autorització de projectes d’usos no permesos o condicionats en el planejament territorial o urbanístic i, en conseqüència, no estarà sotmesa a l’avaluació ambiental estratègica.
3. Els consells insulars podran comptar amb la col·laboració de la conselleria competent en matèria d’agricultura del Govern de les Illes Balears per a la definició i la delimitació de les zones d’alt valor agrari.
Article 105 Règim jurídic urbanístic i d’usos a les zones d’alt valor agrari
1. Només es permeten les activitats i els usos distints de l’agrari quan estiguin vinculats a explotacions agràries preferents.
2. Només es permet l’habitatge en edificis de nova planta quan estigui vinculat a una explotació agrària preferent i ho permeti la normativa territorial i urbanística.
3. Excepcionalment, sense perjudici d’allò establert al punt anterior, es podran autoritzar una edificació, una construcció o una instal·lació no vinculada a una explotació agrària, sempre i quan disposi d’informe preceptiu i vinculant de l’administració competent en matèria agrària, que garanteixin que:
i) No es compromet l’alt valor fèrtil o productiu de la finca.
ii) No es compromet la productivitat ni la viabilitat agrària dels terrenys contigus.
iii) Es garanteix la suficiència i la qualitat del recurs hídric.
iv) Es respecten i mantenen els sistemes de drenatge tradicional.
4. Les explotacions agràries situades a zones d’alt valor agrari tenen preferència per accedir a actuacions, serveis i ajuts que l’administració ofereixi en suport a l’activitat agrària, com ara aigües regenerades, adobs orgànics, contractes territorials, etc.

Presentación-CA.pptx.pdfPresentación-CA.pptx.pdf