Torna

Programa de Producció Vegetal

Regulat per la llei agrària a l'article 154:

Article 154 Estratègia Balear de Millora del Coneixement Agrari
1. Es crea l’Estratègia Balear de Millora del Coneixement Agrari, com a programa de la política agrària comuna de les Illes Balears, de millora del coneixement agrari i agroalimentari a escala suprainsular i d’àmbit autonòmic, que ha de contenir les directrius i els plans d’ actuació sobre aquesta matèria que les administracions públiques han de seguir en un determinat període.
2. L’Estratègia ha de ser aprovada pel Govern de les Illes Balears, mitjançant un decret, a proposta del conseller competent en matèria d’ agricultura, amb la participació de les administracions públiques competents en matèria agrària.
3. L’elaboració de l’Estratègia correspon al Consell Agrari Interinsular, en els termes que determini el Consell de Govern mitjançant un acord, a proposta del conseller competent en matèria agrària.
4. El Govern de les Illes Balears, dins el marc de l’Estratègia Balear de Millora del Coneixement Agrari, potenciarà i fomentarà l’ assessorament i la formació als pagesos i pescadors de les Illes Balears.