Torna

IQPIB

TAXES DE LA CONVOCATÒRIA D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

RESOLUCIÓ DE 2 DE DESEMBRE 2016


La participació en el procediment implica el pagament de 3 quotes a realitzar en diferents moments corresponent als períodes d'inscripció a les diferents fases del procediment, amb l'excepció de les persones que puguin quedar exemptes del pagament total o parcial segons les causes d'exclusió que es detallen més abaix.


IMPORTANT: Les taxes es podran pagar en el moment de formalitzar la sol·licitud en línia, a la fase corresponent, mitjançant el formulari establert a l’efecte que es trobarà disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. en els terminis establerts per a cada fase.

 

Exempcions i bonificacions:

 

Estan exemptes del pagament d’aquesta taxa les persones que sol·licitin la inscripció en aquests processos en situació d’atur i aquelles amb una discapacitat igual o superior al 33 %, sempre que ho demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.

 

En aplicació de l’article 12.2 a de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, en tots els règims, nivells i cicles tindrà lloc una exempció del 100 % als membres de les famílies nombroses classificades en la categoria especial i una bonificació del 50 % per als de categoria general.

 

El pagament de la taxa es pot fer mitjançant dues vies:

Document físic 046, que es pot trobar a qualsevol conselleria de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Document de pagament telemàtic de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

 

Concepte

Euros

1. Inscripció al procés de reconeixement de competències professionals assolides per experiència laboral o vies no formals de formació.

5,46

2. Inscripció a la fase d’orientació i assessorament.

 

2.1 Per a qualificacions de nivell 1.

27,34

2.2 Per a qualificacions de nivell 2.

38,28

2.3 Per a qualificacions de nivell 3.

43,75

3. Inscripció en la fase d’avaluació i acreditació.

 

3.1 Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 1, sigui quin sigui el nombre d’unitats de competència de les quals se sol·licita avaluació.

10,94

3.2 Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 2.

 

— Si se sol·licita l’avaluació d’una unitat de competència.

10,94

— Si se sol·licita l’avaluació de dues unitats de competència.

16,40

— Si se sol·licita l’avaluació de tres o més unitats de competència.

21,88

3.3 Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 3.

 

— Si se sol·licita l’avaluació d’una unitat de competència.

16,40

— Si se sol·licita l’avaluació de dues unitats de competència.

21,88

— Si se sol·licita l’avaluació de tres o més unitats de competència.

38,28