Torna

IQPIB

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de novembre de 2018 per la qual es convoca el
procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral
o de vies no formals de formació corresponent al programa comú “PC00009” del Pla Anual de
Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2018)

boib.jpg

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 17 de
gener de 2019 per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a membres de les
comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat
mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de novembre de 2018

boib.jpg

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de març de 2019 per la qual s’anul·len les
qualificacions professionals TMV556_2, Operacions de manteniment d’elements de fusta d’
embarcacions esportives i d’esbarjo; TMV603_3, Organització i supervisió del manteniment d’
elements estructurals i de recobriment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo, i
TMV605_3, Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d’embarcacions
esportives i d’esbarjo, de la convocatòria del procediment d’acreditació de les competències
professionals de 29 de novembre de 2018

boib.jpg

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 15 d’abril
de 2019 per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a assessors i avaluadors en el
procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del
conseller d’Educació i Universitat de 29 de novembre de 2018

boib.jpg