Torna

IQPIB

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de novembre de 2017 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú “PC00009” del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2017)

boib.jpg

Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de 18 de gener de 2018 per la qual es designen les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de novembre de 2017

boib.jpg

Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 7 de març de 2018 per la qual s’anul·la la qualificació professional AGA164_1, Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria, de la convocatòria del procediment d’acreditació de les competències professionals de 22 de novembre de 2017.

boib.jpg

Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de 8 de maig de 2018 per la qual es duen a terme modificacions en la designació de les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals, convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de novembre de 2017

boib.jpg