Torna

IQPIB

Segons la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 2 de desembre de 2016 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú “PC00009” del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2016) BOIB 13 de desembre de 2016, en el punt 7. “Qualificacions professionals i nombre de places convocades” indica entre d'altres que el director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) pot resoldre que s’admeti, excepcionalment, un nombre de persones superior a les places convocades per esmenar omissions de les llistes provisionals o atendre altres circumstàncies que així ho justifiquin, així com també indica que si el nombre de places convocades en una qualificació professional no es cobreixen, aquestes es poden redistribuir a altres qualificacions professionals d’aquesta mateixa convocatòria.

Nombre de places convocades per a cada qualificació professional desprès de la redistribució realitzada.

(Clicar sobre el codi de la qualificació)

ADG305_1

 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

28

ADG308_2

 Activitats de gestió administrativa

35

ADG084_3

 Administració de recursos humans

21

AFD096_2

 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

23

AFD340_2

 Socorrisme en espais aquàtics naturals

54

ELE257_2

 Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió

39

HOT331_3

 Direcció en restauració

30

SAN025_2

 Transport sanitari

27

SAN122_2

 Atenció sanitària a víctimes múltiples i catàstrofes

27

SEA028_2

 Serveis per al control de plagues

30

SEA129_2

 Extinció d’incendis i salvament

47

SEA534_2

 Prevenció d’incendis i manteniment

24

SEA595_2

 Operacions de vigilància i extinció d’incendis forestals i suport a contingències en el medi natural i rural

40

SEA251_3

 Gestió de serveis per al control d’organismes nocius

24

SSC564_2

 Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

34

SSC444_3

 Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius

60

SSC448_3

 Docència de la formació per a l’ocupació

25

SSC565_3

 Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

50

SSC567_3

 Informació juvenil

20

TMV452_1

 Operacions auxiliars de manteniment d’elements estructurals i de recobriment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo

15

TMV453_1

 Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo

10

TMV554_2

 Manteniment i instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics d’embarcacions esportives i d’esbarjo

21

TMV555_2

 Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d’embarcacions esportives i d’esbarjo

12

TMV557_2

 Pintat, reparació i construcció d’elements de plàstic reforçat amb fibra d’embarcacions esportives i d’esbarjo

17