Torna

IQPIB

El model de Formació Professional es constitueix en una formació capaç d'acollir qualsevol alumne sigui quin sigui el seu punt de partida, fomentant la formació al llarg de la vida.

Per això, i per tal de facilitar la reincorporació al sistema educatiu de totes les persones interessades a ampliar la seva formació, es preveuen possibilitats de reconèixer bé la formació adquirida prèviament per vies formals sota plans d'estudi d'un antic o del vigent sistema educatiu, bé les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies de formació no formals.

Aquests procediments queden establerts mitjançant les equivalències, convalidacions i acreditacions corresponents.

L'equivalència és el reconeixement que un títol (o un conjunt d'estudis superats per l'interessat) té els mateixos efectes acadèmics i / o professionals que un altre, si bé no dóna dret a l'interessat a l'obtenció del títol amb el qual s'estableix la equivalència. Aquests procediments queden establerts mitjançant les equivalències, convalidacions i acreditacions corresponents.


Equivalències de formació professional

logo_todofp.png


La convalidació consisteix en la confirmació que una formació a cursar està superada amb una formació aportada i superada per l'interessat, sempre a fi de continuar estudis en el sistema educatiu espanyol.


Convalidacions en formació professional

logo_todofp.png


L'acreditació es realitza respecte a les competències professionals adquirides. Aquells alumnes que no superin en la seva totalitat els ensenyaments d'un dels cicles formatius rebran un certificat acadèmic dels mòduls professionals superats que tindrà efectes d'acreditació parcial acumulable.

La unitat de competència és l'agregat mínim d'acreditació dins el sistema nacional de qualificacions i formació professional.

El sistema educatiu certifica per mòduls professionals i unitats de competència relacionades. Amb la superació tots el mòduls professionals del cicle s'obté el títol de Tècnic o Tècnic superior.

La formació per a l'ocupació certifica per unitats de competència superades segons el mòduls formatius superats.

Amb la superació de tots els mòduls formatius del certificat de professionalitat, es pot demanar el títol corresponent.

El procediment d'acreditació de competències per l'experiència professional certifica per unitats de competència demostrades. Les Unitats de competència demostrades es poden utilitzar com a moneda de canvi als dos sistemes:

* En el sistema educatiu, convalidant els mòduls professionals corresponents.

* En la formació per a l'ocupació, amb l'exempció dels mòduls formatius corresponents