Torna

IQPIB

L'homologació de títols obtinguts i d'estudis cursats conforme a sistemes educatius estrangers pels títols equivalents espanyols de nivell no universitari, és el reconeixement de la seva validesa oficial a Espanya. L'homologació d'aquests títols suposa el reconeixement del grau acadèmic que es tracti, habilita per a continuar estudis en altre nivell educatiu espanyol, si escau, i implica el reconeixement dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència, quan es tracti de títols que habiliten per al seu exercici.

La convalidació d'estudis estrangers d'educació no universitària suposa la declaració de l'equivalència d'aquells amb els corresponents espanyols, a l'efecte de continuar estudis en un centre docent espanyol.

A les Illes Balears amb cita prèvia de 9 a 14 hores:

Delegació del Ministeri d’Educació en les Illes Balears

Àrea d’Alta inspecció d’Educació

C/ Felicià Fuster, 7, 1º Pis 07006

Tel: 971 98 94 12   /   971 98 94 49

Correu electrònic: aaie.illesbalears@correo.gob.es

Al següent enllaç hi ha una informació detallada:

  logo Minsiterio Educacion y FP.png