Torna

IQPIB

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS A LA FASE D'INSCRIPCIÓ AL PROCEDIMENT (convocatòria 6 de juliol de 2018)

10.1. El termini de sol·licitud d’inscripció al procediment és del 13 al 26 de setembre.


10.22. Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han d’emplenar la sol·licitud d’inscripció telemàtica mitjançant el FORMULARI. La tramitació telemàtica només es completa quan s’envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d’aigua “sense validesa”, ja que això indica que no s’ha enviat. En el cas d’haver tramitat més d’una sol·licitud només es considera vàlida la darrera que s’ha registrat telemàticament.

FORMULARI.jpg

FORMULARI

(No disponible.

Termini finalitzat)

9. Presentació de documentació
9.1. La presentació de documentació s’ha de fer preferentment a la secretaria del centre seu (principal o auxiliar) de la qualificació professional corresponent, d’acord amb la residència de la persona candidata i adreçada a la comissió d’avaluació. Les persones residents fora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ho han de fer a la seu principal.

Relació de centres seu (clicar aquÍ)


9.2. D’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats adrecin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:
a) Al registre electrònic de l’administració o organisme al qual es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.
b) A les oficines de Correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.
e) En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

10.3. Per fer efectiva la inscripció al procediment s’ha de presentar la documentació acreditativa següent:
a) Sol·licitud d’inscripció telemàtica signada.
b) Fotocòpia del NIF, el NIE o un altre document justificatiu.
c) Justificant del pagament de la taxa d’inscripció i, si n’és el cas, documentació justificativa de tenir dret a una bonificació de la taxa. En el cas d’exempció del pagament de la taxa cal presentar la documentació que ho justifiqui.
d) Documentació justificativa de l’experiència laboral dels darrers 10 anys en les unitats de competència de les qualificacions professionals que es volen acreditar:
 Per a treballadors assalariats:
i. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (vida laboral), de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguin afiliats, en què constin l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.
ii. Fotocòpia dels contractes de treball o certificació de l’empresa o empreses on s’hagi adquirit l’experiència laboral en què constin específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat exercida i l’interval de temps en què s’ha fet l’activitat.
 Per a treballadors autònoms o per compte propi:
i. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (vida laboral), de l’Institut Social de la Marina o de la Mutualitat a la qual estiguin afiliats en què constin els períodes d’alta en el règim corresponent.
ii. Certificat d’alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) en què consti l’activitat o activitats que s’han exercit.
iii. Declaració responsable amb la descripció de l’activitat exercida i l’interval de temps en què s’ha duit a terme.
 Per a treballadors voluntaris o becaris:
Fotocòpia del certificat de l’organització on s’hagi prestat l’assistència en què constin, específicament, les activitats i les funcions exercides, l’any en què s’han fet i el nombre total d’hores dedicades.
e) Documentació justificativa de la formació no formal dels darrers 10 anys, que ha de reunir els requisits següents:
i. La formació rebuda ha d’estar relacionada amb les unitats de competència que es pretenen acreditar.