Torna

IQPIB

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D'INSCRIPCIÓ A LA FASE D'ASSESSORAMENT

(convocatòria 6 de juliol de 2018)

15.1 - El termini de sol·licitud d’inscripció a la fase d’assessorament és del 6 al 16 de novembre de 2018.

15.2 - Les persones admeses al procediment han d’emplenar la sol·licitud telemàtica d’inscripció per participar a la fase d’assessorament, mitjançant el FORMULARI. La tramitació telemàtica només es completa quan s’envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d’aigua “sense validesa”, ja que això indica que no s’ha enviat. En el cas d’haver tramitat més d’una sol·licitud només es considera vàlida la darrera que s’ha registrat telemàticament.

FORMULARI.jpg

FORMULARI

(No disponible.

Termini finalitzat)

9. Presentació de documentació

9.1. La presentació de documentació s’ha de fer preferentment a la secretaria del centre seu (principal o auxiliar) de la qualificació professional corresponent, d’acord amb la residència de la persona candidata i adreçada a la comissió d’avaluació. Les persones residents fora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ho han de fer a la seu principal.

Relació de centres seu (clicar aquí)

9.2. D’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats adrecin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:
a) Al registre electrònic de l’administració o organisme al qual es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.
b) A les oficines de Correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.
e) En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

15.3 Per fer efectiva la inscripció a la fase d’assessorament s’ha de presentar la documentació acreditativa següent:

- Sol·licitud d’inscripció telemàtica a la fase d’assessorament signada.
- Justificant del pagament de la taxa d’inscripció i, si n’és el cas, documentació justificativa de tenir dret a una bonificació de la taxa. En el cas d’exempció del pagament de la taxa cal presentar la documentació que ho justifiqui.
- Dossier del candidat o candidata.

15.4 - Les persones candidates han de preparar el dossier amb tota la documentació relativa a l’historial professional i formatiu relacionat amb les unitats de competència que s’han d’avaluar d’acord amb el manual per a l’elaboració del dossier (clicau aquí).

15.5 - Tota la documentació que conforma el dossier s’ha de validar degudament.