Torna

IQPIB

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS A LA FASE D'ASSESSORAMENT AL PROCEDIMENT

(convocatòria 16 de gener de 2019)


 El termini de sol·licitud d’inscripció a la fase d’assessorament és del 9 al 17 d’abril.

Les persones admeses al procediment han d’emplenar la sol·licitud telemàtica d’inscripció per participar a la fase d’assessorament, mitjançant el FORMULARI La tramitació telemàtica només es completa quan s’envia la sol·licitud i aquesta s’ha enregistrat telemàticament.

IMPORTANT: A aquesta fase s'ha de presentar la documentació a un punt de registre de manera presencial. 

inscripció  fase.jpg

FORMULARI

(termini finalitzat)

Presentació de documentació

La presentació de documentació s’ha de fer preferentment als llocs següents:
a) Mallorca: Registre de la Conselleria d’Educació i Universitat (c. del Ter, 16, planta baixa, 07009 Palma). 
b) Menorca: Delegació Territorial d’Educació a Menorca (c. de Josep Maria Quadrado, 33, 07703 Maó).
c) Pitiüses: Delegació Territorial d’Educació a Eivissa i Formentera (v. Púnica, 23, 07800 Eivissa).

D’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats adrecin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:
-. Al registre electrònic de l’administració o organisme al qual es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.
-. A les oficines de Correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
-. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
-. A les oficines d’assistència en matèria de registres.
-. En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

Per fer efectiva la inscripció a la fase d’assessorament s’ha de presentar als llocs indicats a l'apartat anterior la documentació acreditativa següent:
a. Sol·licitud d’inscripció telemàtica a la fase d’assessorament signada.
b. Si n’és el cas, documentació justificativa de tenir dret a una bonificació de la taxa. En el cas d’exempció del pagament de la taxa cal presentar la documentació que ho justifiqui.
c. Dossier del candidat o candidata.

Les persones candidates han de preparar el dossier amb tota la documentació relativa a l’historial professional i formatiu relacionat amb les unitats de competència que s’han d’avaluar d’acord amb el manual per a l’elaboració del dossier, que es troba a la pàgina web

Tota la documentació que conforma el dossier s’ha de validar degudament.