Torna

IQPIB

Procediment de reconeixement de competències professionals

1 - A qui li pot interessar?

Si has adquirit els teus coneixements professionals desenvolupant una activitat laboral i no tens titulació, ara les administracions convocaran periòdicament procediments d'acreditació de competències professionals en què podràs demostrar el que saps fer, obtenir una acreditació i orientacions sobre com aconseguir una titulació oficial.

Si vas abandonar els estudis per incorporar-te al món laboral i has après la teva professió en el teu lloc de treball...

Si has adquirit competències professionals exercint tasques de voluntariat o com a becari...

Si al llarg de la teva vida has realitzat activitats no remunerades que t'han permès adquirir competències del món laboral...

Pots presentar-te a les convocatòries d'acreditació de competències professionals relacionades amb la teva activitat.

 

2 - En què consisteix l'acreditació de competències professionals?

Les administracions convocaran procediments d'acreditació de competències professionals atenent a les necessitats del mercat laboral.

Cada convocatòria se centrarà en determinats àmbits professionals i podràs participar en aquella que s'ajusti al teu perfil.

Per trobar de manera individualitzada, i sempre de manera orientativa, les competències professionals que pots intentar acreditar a partir del que saps fer pots emprar aquesta eina del Ministeri d'Educació:

 

logo-todo-fp.png

 

Un cop inscrit, se't demanarà que demostris el que saps fer i després de superat el procediment obtindràs una acreditació amb validesa en tot el territori nacional i orientacions sobre els passos que has de seguir per obtenir una titulació.

 

3 - Quina documentació necessit?

Per justificar l'experiència laboral dins del sector professional que estableixi la convocatòria:

* Si ets treballador/a assalariat/da: original o còpia compulsada del certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat a la qual estiguis afiliat, on consti l'empresa, la categoria professional (grup de cotització) i el període de contractació, així com també l'original o la còpia compulsada del contracte de treball o certificat de l'empresa on hagis adquirit l'experiència laboral, en la qual consti específicament la durada dels períodes de prestació dels contractes, l'activitat desenvolupada i l'interval de temps en que has realitzat aquesta activitat.

* Si ets treballador/a autònom/a o per compte propi: certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social dels períodes d'alta a la Seguretat Social en el règim especial corresponent i descripció de l'activitat desenvolupada i temps en què l'has realitzat.

* Si et trobes en situació d'atur: còpia segellada de la Targeta de demandant d'ocupació.

* Si ets voluntari/ària o becari/ària: certificat de l'organització on hagis treballat.

Per justificar la formació no formal relacionada amb el sector professional que estableixi la convocatòria:

Document que acrediti els continguts i les hores de la formació relacionada amb les competències professionals que es volen demostrar.

Qualsevol documentació que creguis convenient aportar per completar i justificar els teus coneixements professionals.

si no es té documentació per justificar l'experiència o la formació:

Si ets major de 25 anys, podràs demanar la teva inscripció provisional en la convocatòria. Un cop valorada la teva situació, se't confirmarà si pots participar en el procediment.

 

4 - Com es desenvolupa aquest procediment?

Has d'inscriure't en una convocatòria pública de l'Administració i adjuntar a la sol·licitud el teu historial professional i formatiu. Després de l'admissió, participaràs en un procediment que consta de 3 fases:

Assessorament
Avaluació
Acreditació i registre

 

1a Fase: Assessorament

Es revisa la documentació aportada sobre el teu historial professional i formatiu i un assessor t'ajudarà a completar-la, si cal.

T'ajudaran a analitzar les teves competències professionals.

S'emetrà un informe orientatiu amb la valoració de l'assessor sobre la conveniència que passis a la 2a fase.

Podràs decidir si vols passar a la fase segona d'avaluació, tenint en compte l'informe de l'assessor.

Qui són els assessors? Són experts en el sector professional que especifica la convocatòria i que han estat habilitats per a aquesta tasca.


2a Fase: Avaluació

Es revisa de manera detallada la documentació que has aportat.

Se't demanarà que demostris aquelles competències professionals que no hagin quedat prou justificades. Per exemple, se't pot demanar que facis una demostració pràctica en una situació similar al teu lloc de treball.

 

5 - Qui són els avaluadors?

Són experts en el sector professional que especifica la convocatòria i que han estat habilitats per a aquesta tasca.


3a Fase: Acreditació i registre

Si l'avaluació és superada positivament, obtindràs una acreditació de les competències professionals que hagis demostrat.

Aquestes acreditacions quedaran inscrites en un registre del Servei Públic d'Ocupació.

Tots els participants rebran, a més, orientacions sobre la formació complementària que haurien de realitzar per a l'obtenció d'un títol oficial.

 

6 - Què cal fer per participar-hi?

Quan es publiqui una convocatòria relacionada amb la teva activitat professional podràs inscriure't presentant:

* Full de sol·licitud d'inscripció
* Pagament de taxes
* Documentació justificativa dels punts següents

Requisits de participació:

* Tenir la nacionalitat espanyola, certificat de resident comunitari, la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència i treball a Espanya en vigor.

* Tenir 18 anys complerts quan es realitzi la inscripció si és per a una qualificació professional de nivell I.

* Tenir 20 anys complerts en realitzar la inscripció si és per a qualificacions professionals de nivell II i III.

A més de l'assenyalat anteriorment, has de tenir, almenys, un d'aquests dos requisits:

* Experiència laboral (adquirida en els últims 10 anys) relacionada amb les competències que vulguis acreditar de:
2 anys i 1.200 hores, com a mínim, treballades per competències de nivell I.
3 anys i 2.000 hores, com a mínim, treballades per competències de nivell II i III.

* Formació (realitzada en els últims 10 anys) relacionada amb les competències que vulguis acreditar
200 hores per a qualificacions de nivell I.
300 hores per a qualificacions de nivell II i III.

 

7 - Elaboració del dossier

Una vegada hagis estat admès al procediment se't demanarà que presentis el teu historial professional i formatiu de manera ordenada.

El dossier és l'eina que t'ajudarà a organitzar aquesta informació i t'indicarà amb quins documents ho fas de fer.

 

Manual per l'elaboració del dossier

3 procediment acreditacions- informacio- dossier.jpg

8 - Suggeriment procediment acreditació

Si considerau que reuniu els requisits per accedir a un procediment d'acreditació de competències professionals i estau interessats que aquesta Comunitat Autònoma en convoqui un amb les qualificacions professionals del vostre interès, emplenau el següent formulari.

El formulari no és vinculant i només té com a finalitat planificar les diferents convocatòries i comunicar als interessats l'existència d'una convocatòria que s'ajusta al seu interès. La comunicació es fa via correu electrònic, per això és important que aquest s'indiqui correctament.

 

FORMULARI SUGGERIMENT DE CONVOCATÒRIA

3 procediment acredi-  informacio - formulari suggeriment.jpg

 

En el cas que sigui una empresa, una entitat o un col·lectiu professional el que estigui interessat en una nova convocatòria d'un procediment, ha de contactar directament amb l'IQPIB.