Torna

IQPIB

Assessors i avaluadors del procediment

Per poder dur a terme el procediment d'acreditació de competències professionals és necessari comptar amb un grup de professors especialistes i persones procedents del món laboral encarregats de l'assessorament i l'avaluació dels candidats.

Requisits per a ser assessor i/o avaluador

1 - Tenir almenys quatre anys d'experiència com a:

 1. Professorat pertanyent als cossos de catedràtics, professors d’ensenyament secundari o professors tècnics de formació professional amb atribució docent a les famílies professionals corresponents.

 2. Formadors (que no pertanyin al sistema educatiu) especialitzats en les unitats de competència que s’especifiquin a les convocatòries corresponents

 3. Professionals experts en les unitats de competència que s’especifiquin a les convocatòries corresponenets

  2 - Superar un curs de formació específica organitzat o supervisat per l'IQPIB. Els continguts del curs han de tenir com a referent el que estableixen els annexos IV i V del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

  Els assessors i avaluadors que actuen en les diferents convocatòries podran percebre les compensacions econòmiques previstes en la corresponent convocatòria.

  Funcions dels assessors

  Les persones habilitades per desenvolupar les tasques d'assessorament tenen, en el marc d'aquest procediment, les funcions següents:

  a - Assessorar el candidat o la candidata en la preparació i posada a punt del procés d'avaluació, així com, si s'escau, en el desenvolupament de l'historial professional i formatiu presentat i en la formalització del qüestionari d'autoavaluació.

  b - Elaborar un informe orientatiu sobre:

  * la conveniència que l'aspirant que participa en el procés passi a la fase d'avaluació;

  * les competències professionals que considera prou justificades;

  * i, si s'escau, sobre la formació necessària per completar la unitat de competència que pretén que sigui avaluada.

  c - Col·laborar amb les comissions d'avaluació quan se'ls requereixi.

  Funcions dels avaluadors

  Les persones habilitades per les administracions competents, com a membres de les comissions d'avaluació, tenen les funcions següents:

  a - Concretar les activitats d'avaluació de la competència professional, d'acord amb els mètodes i instruments establerts per la comissió d'avaluació i amb el que estableixi la corresponent Guia d'evidències.

  b - Realitzar l'avaluació d'acord amb el pla establert i registrar les seves actuacions en els documents normalitzats.

  c - Avaluar els candidats i les candidates seguint el procediment establert, així com resoldre les incidències que es puguin produir.


  Composició i funcionament de les comissions d'avaluació

  1 - Estarà formada per un mínim de cinc persones acreditades per avaluar:
  * President/a
  * Secretari/a
  * Tres vocals com a mínim.

  S'ha de garantir la presència d'avaluadors tant del sector formatiu com del productiu, amb algunes excepcions.

  2 - El president és el responsable dels treballs de la comissió i ha de mantenir la coordinació necessària entre les diferents fases del procediment. Ha de ser un empleat públic de l'Administració i ha de tenir una experiència laboral o docent de com a mínim sis anys, o haver actuat durant dos anys en funcions d'assessoria o d'avaluació en aquest procediment.

  3 - El secretari o secretària ha de donar fe dels acords presos per la comissió i ha de ser un empleat públic de l'Administració.

  4 - La comissió d'avaluació pot proposar la incorporació de professionals qualificats en qualitat d'experts, amb veu però sense vot, que han de ser nomenats, si escau, per l'Administració competent.

  5 - Per protegir la imparcialitat i el rigor tècnic de l'avaluació, i sense perjudici de les peculiaritats que preveu aquest Reial decret, el funcionament i les actuacions de les comissions d'avaluació estan subjectes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  6 - Els assessors, avaluadors i membres de les comissions poden percebre les compensacions econòmiques que s'estableixin per l'Administració convocant, en funció de les seves disponibilitats pressupostàries.


  Funcions de les comissions d'avaluació

  Són funcions de les comissions d'avaluació:

  a - Organitzar el procés d'avaluació.

  b - Valorar la documentació aportada pels candidats i per l'informe de l'assessor. Es pot requerir a l'interessat, si és necessari, l'aportació d'altra documentació complementària que evidenciï l'adquisició de les competències professionals que sol·licita que li siguin reconegudes.

  c - Determinar els mètodes i els instruments d'avaluació de la competència professional.

  d - Avaluar la competència professional a partir de la informació recopilada i les evidències generades i registrades al llarg de tot el procediment, seguint com a referent les realitzacions professionals i els criteris de realització de cadascuna de les unitats de competència.

  e - Recollir els resultats en una acta d'avaluació que, juntament amb tot l'expedient, s'ha de remetre a l'Administració competent, amb la proposta de certificació corresponent per a l'acreditació dels candidats.

  f - Resoldre les reclamacions que puguin presentar els candidats durant el procés d'avaluació.

  g - Documentar el procés d'avaluació per al seguiment, control i assegurament de la qualitat.

  h - Informar el candidat dels resultats de l'avaluació, així com de les oportunitats per completar la seva formació i obtenir l'acreditació completa de títols de formació professional o certificats de professionalitat.

  i - Totes les altres vinculades a les seves funcions que li assigni l'Administració competent.