Torna

IQPIB

Procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals

Instruments de suport:

* Guia d'Evidència

* Qüestionari d'autoavaluació per unitats de competència (UC)

(clicar sobre el codi de la família professional corresponent)

AFD Activitats físiques i esportives
ADG Administració i gestió
AGA Agrària
ARG Arts gràfiques
ART Arts i artesanies
COM Comerç i màrqueting
EOC Edificació i obra civil
ELE Electricitat i electrònica
ENA Energia i aigua
FME Fabricació mecànica
MAM Fusta, moble i suro
HOT Hoteleria i turisme
IMS Imatge i so
IMP Imatge personal
INA Indústries alimentàries
IEX Indústries extractives
IFC Informàtica i comunicacions
IMA Instal·lació i manteniment
MAP Marítimo pesquera
QUI Química
SAN Sanitat
SEA Seguretat i medi ambient
SSC Serveis socioculturals i a la comunitat
TCP Tèxtil, confecció i pell
TMV Transport i manteniment de vehícles
VIC

Vidre i ceràmica