Torna

IQPIB

CONVOCATÒRIA 6 JULIOL 2018

3 resolucions del procediment.jpg 3 calendari de procediment.jpg 3 seus per el desenvolupament del procediment.jpg

Resolucions del

procediment

Calendari del

procediment

Seus per el desenvolupament

del procediment

3 questionaris davaluacio.jpg 3 qualificacions objecte de la convocatoria.jpg 3 taxes 1.jpg

Qüestionaris

d'autoavaluació

Qualificacions

i places convocades

Taxes i exempcions
3 inscripcions procediment.jpg 3 llistes provisionals procediment.jpg 3 llistes definitives procediment.jpg

Inscripció al

procediment

(tancat)

Llistes provisionals

inscripció

al procediment (tancat) 

Llistes definitives

inscripció al procediment

3 inscripcions fase assessorament.jpg 3 llistes provisionals assessorament.jpg 3 llistes definitives assessorament.jpg

Inscripció fase

assessorament  

Llistes provisionals

fase assessorament

(pendent)

Llistes definitives

fase  assessorament

(pendent)

3 inscripcions fase avaluacio.jpg 3 llistes provisionals fase avaluacio.jpg 3 llistes definitives fase avaluacio.jpg

Inscripció fase

d'avaluació (pendent)

Llistes provisionals

fase d'avaluació

(pendent)

Llistes definitives

fase d'avaluació

(pendent)