Torna

ajudes Llevant


Article 4. Beneficiaris

1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques titulars de les activitats industrials, comercials o professionals, de menys de 50 treballadors, o turístiques, sense límit de treballadors, degudament registrades a efectes fiscals, i en funcionament, que hagin sofert danys o pèrdues de qualsevol naturalesa, sempre que sigui com a conseqüència directa de les pluges i inundacions produïdes el mes d’octubre de 2018 en la comarca de Llevant de Mallorca i es trobin situats en els municipis inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre.

Es consideren establiments turístics, a efectes d’aquesta Ordre, els prevists en l’article 26.1 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears (llevat de les previstes al punt c), i a la disposició addicional vuitena de la Llei esmentada (llevat dels habitatges turístics de vacances i els habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques), que tenguin autorització o llicència turística o hagin presentat la DRIAT de manera correcta amb anterioritat al 10 d’octubre de 2018.

2. En el cas dels treballadors de les empreses afectades serà requisit imprescindible per obtenir l’ajuda esmentada en l’article 3.5 estar inclòs en un expedient de regulació temporal d’ocupació per causa de força major, declarat com a conseqüència directa de les pluges intenses i les inundacions produïdes.

3. No podran obtenir la condició de beneficiari les persones o entitats que es trobin incurses en alguna de les causes de prohibició previstes en la normativa aplicable en matèria de subvencions.

4. No podran obtenir la condició de beneficiari els qui no es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, tant amb la Hisenda de l’Estat com amb la de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i davant la Seguretat Social, així com els qui tenguin algun deute pendent de pagament amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.