Torna

ajudes Llevant


Article 3. Actuacions subvencionables

Es consideraran actuacions subvencionables les següents, sempre que tenguin relació directa i determinant amb els fets causants de la sol·licitud d’ajuda en relació amb les pluges intenses i inundacions produïdes:

1. La reposició de l’utillatge, del mobiliari i d’altres elements essencials, així com les existències i productes propis derivats de la seva activitat, bé siguin matèries primeres, matèries en transformació, productes semielaborats o acabats i subproductes susceptibles de comercialització o valorització amb anterioritat al desbordament, que hagin quedat inservibles o no comercialitzables.

2. La reparació dels danys o substitució de maquinària, equips de treball i equips informàtics afectes a les activitats industrials, comercials i turístiques, així com a professionals, que hagin sofert danys com a conseqüència de les inundacions. En el supòsit d’activitats industrials s’inclouran, en el seu cas, els costs de la tramitació dels expedients de seguretat industrial de la Direcció General de Política Industrial que siguin necessaris per reprendre l’activitat.

3. Vehicles afectes en la seva totalitat a les activitats ordinàries de l’empresa i professionals.

4. Costos de subministrament elèctric, telèfon i lloguer, com també els costos derivats de la Seguretat Social de les empreses i treballadors autònoms afectats des del 9 d’octubre del 2018 fins a l’inici de l’activitat ordinària, fins a un termini màxim de sis mesos.

5. En relació als treballadors de les empreses afectades, i en el supòsits que l’Administració de l’Estat no ho contempli, i, en el seu cas, prèvia autorització del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), el complement per l’import entre la diferència del seu salari anterior i la prestació d’atur rebuda, en el cas d’expedient de regulació temporal d’ocupació per causa de força major, declarat com a conseqüència directa de les pluges intenses i inundacions produïdes, durant el temps que duri l’ERO i es percebin les prestacions d’atur.