Torna

Interoperabilitat

Serveis d'intermediació de dades.

Serveis entre administracions de les Illes Balears.

Els serveis propis són aquells que permeten a les ens adscrites al Conveni de col•laboració en matèria d'Interoperabilitat telemàtica entre les AAPP de l'àmbit territorial de les Illes Balears, compartir i intercanviar informació mitjançant la plataforma PINBAL.

 

Codi certificat

Servei propi de les Illes Balears.

SCDCPAJU

Servei de consulta de dades de convivència sobre els padrons municipals.

SCDHPAJU Servei de consulta de dades històriques sobre els padrons municipals.
SVDSCTFNWS01 Servei de verificació i consulta de dades de família nombrosaExemple_certificat_familia_nombrosa.pdf Exemple certificat.
SCMCEDU Servei de consulta d'estar matriculat a centre educatiu.

 

  SVDSCDDWS01

 

  Servei de consulta de dades de discapacitat.

 

  SVDCCAACPCWS01

 

  Servei d'estar al corrent de pagament amb la CAIB per a  contractacions.

 

  SVDCCAACPASWS01

 

  Servei d'estar al corrent de pagament amb la CAIB per a subvencions  i ajudes.

 

Serveis SCSP de l'AGE.

Són els serveis de verificació i consulta de dades prestades pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques MINHAP (a través de la Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls a l'Administració Electrònica).

 

Organisme emissor

Serveis SCSP intermediats.

Codi certificat

TGSS

Estar al corriente de Pago con la Seguridad Social - Deuda. Exemple certificat Q2827003ATGSS001.pdfExemple certificat.

Q2827003ATGSS001

Alta en fecha. Exemple certificat Q2827003ATGSS006.pdfExemple certificat.

 Q2827003ATGSS006

AEAT

(només per a departaments del GOIB.)

Estar al Corriente de las Obligaciones Tributarias según Ley de Contratos. Exemple certificat AEAT101I.pdfExemple certificat.

ECOT101I

Estar al Corriente de las Obligaciones Tributarias para Autorización de Transporte. Exemple certificat AEAT102I.pdfExemple certificat.

ECOT102I

Estar al Corriente de las Obligaciones Tributarias para Subvenciones y Ayudas. Exemple certificat AEAT103I.pdfExemple certificat.

ECOT103I

Estar al Corriente de las Obligaciones Tributarias para Permisos de Residencia y Trabajo. Exemple certificat AEAT104I.pdfExemple certificat.

ECOT104I

Nivel de Renta. Exemple_certificat_NIVRENTI.pdfExemple certificat.

NIVRENTI

Servicio Público de Empleo Estatal

Situación actual de Desempleo. exemple_certificat_SVDSEPESITWS02.pdfExemple certificat.

SVDSEPESITWS02

Importes de prestación de desempleo percibidos a fecha actual. exemple_certificat_SVDSEPEIACTWS02.pdfExemple certificat.

SVDSEPEIACTWS02

Importes de prestación de desempleo percibidos en un periodo. exemple_certificat_SVDSEPEIPERWS02.pdfExemple certificat.

SVDSEPEIPERWS02

Estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual. exemple_certificat_SVDSEPEDEMWS01.pdfExemple certificat.

SVDSEPEDEMWS01

Estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta. exemple_certificat_SVDSEPEDEMFECHAWS01.pdfExemple certificat.

SVDSEPEDEMFECHAWS01

DGP

Consulta datos de identidad. exemple_certificat_SVDDGPCIWS02.pdfExemple certificat.

SVDDGPCIWS02

Datos de Identidad - Verificación. Exemple certificat VDISFWS01.pdf.pdfExemple certificat.

SVDDGPVIWS02

INE (només per a departaments del GOIB.)

Verificación de datos de Residencia.

SVDRWS01

Consulta de datos de Residencia con fecha de última variación padronal.

SVDREXTFECHAWS01

Educación

Títulos universitarios. Exemple certificat SVDTUWS01.pdfExemple certificat.

SVDTUWS03

Títulos no universitarios. Exemple certificat SVDTNUWS01.pdfExemple certificat.

SVDTNUWS03

Servicio de consulta de Condición de Becado

SVDBECAWS01

Listado de Títulos universitarios.

SVDLSTTUWS01

Listado de Títulos no universitarios.

SVDLSTTNUWS01

Catastro

Consulta de datos catastrales. Exemple certificat SVDCDATWS01.pdfExemple certificat.

SVDCDATWS02

Certificación de titularidad. Exemple certificat SVDCTITWS01.pdfExemple certificat.

SVDCTITWS02

Consulta de Bienes Inmuebles. exemple certificat SVDCBIWS01.pdfExemple certificat.

SVDCBIWS02

Certificación Descriptiva y Gráfica de un Inmueble.exemple SVDCDYGWS01.pdfExemple certificat.

SVDCDYGWS02

MINHAP

Consulta de datos de residencia legal. 

SVDRESLEGEXWS01

INSS

Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal y Maternidad. Exemple certificat Q2827002CINSS01.pdfExemple certificat.

Q2827002CINSS001

IMSERSO

Consulta del nivel y grado de dependencia. Exemple certificat SVDCDEPENWS01.pdfExemple certificat.

SVDCDEPENWS01

Ministerio de Justicia

Consulta de Nacimiento. exemple_certificat_SVDSCCNWS01.pdfExemple certificat.

SVDSCCNWS01

Consulta de Matrimonio. exemple_certificat_SVDSCCMWS01.pdfExemple certificat.

SVDSCCMWS01

Consulta de Defunción. exemple_certificat_SVDSCCDWS01.pdfExemple certificat.

SVDSCCDWS01

Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales. exemple_antecedents_penals.pdfExemple certificat SVDCAPWS01 
Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales. antecedents_delictes_exemple.pdfExemple certificat SVDDELSEXWS01 

Dirección Gral. de Seguros y Fondos de Pensiones

Consulta de entidades aseguradoras y reaseguradoras.

DGSFP0002

Consulta de mediadores de seguros y corredores de reaseguros.

DGSFP0001

Consulta de planes y fondos de pensiones.

DGSFP0003

Consulta de datos de solvencia requeridos para participar en concursos públicos.

DGSFP0005

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Consulta de firmas para legalización diplomática de documentos públicos extranjeros. 

SVDMAECWS01

Consejo General del Notariado (només per a departaments del GOIB.)

Consulta de Subsistencia de poderes Notariales.

SVDNOTSUBWS01

Consulta de Copia simple de poderes Notariales.

SVDNOTCOPSIMWS01

Consulta de notarios y notarías.

SVDNOTLISTWS01

Consulta de Subsistencia de Administradores de una sociedad.

SVDNOTSUBADMWS01

 

* Actualitzat dia 14 de març de 2017.


Els serveis es van actualitzant periòdicament, la darrera versió es pot trobar a Catalogo_Servicios_Verificacion_consulta_Datos_SCSP_201510.pdfCatalogo Servicios de Verificacion y consulta de Datos SCSP.