Torna

La insularitat a la Unió Europea

La insularitat

El Tractat de Lisboa, aprovat pel Consell Europeu que va tenir lloc els dies 18 i 19 d'octubre de 2007, va modificar l'article 158 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea. Així, el nou article 174 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea estableix el següent:

"Entre les regions afectades es prestarà especial atenció a les zones rurals, a les zones afectades per una transició industrial i a les regions que pateixen desavantatges naturals o demogràfics greus i permanents com, per exemple, les regions més septentrionals amb una escassa densitat de població i les regions insulars, transfrontereres i de muntanya".

Aquest article del Tractat constitueix una base jurídica fonamental que haurien de tenir en compte les institucions europees a l'hora de legislar i executar mesures en l'àmbit de la política regional.

El Govern de les Illes Balears ha demanat i continuarà demanant que aquesta previsió jurídica esdevingui una pràctica habitual.