Torna

Directrius, instruccions, acords i circulars

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

S'inclouen en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.

Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics.


Secretaria General i Direccions Generals

Ens del sector públic instrumental

Secretaria General

Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)

Direcció General de Pressuposts i Finançament

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSA)

Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques

Direcció General d'Emergències i Interior

Intervenció General