Torna

Directrius, instruccions, acords i circulars

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

 Nota informativa  els continguts d'aquest apartat s'aniran adaptant al nou organigrama del Govern de les Illes Balears durant els pròxims dies. Demanam disculpes per les molèsties que això pugui ocasionar.


S'inclouen en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.

Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics.


Secretaria General i Direccions Generals

Ens del sector públic instrumental

Secretaria General

Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)

Direcció General de Pressuposts i Finançament

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSA)

Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques

Direcció General d'Emergències i Interior

Intervenció General