Torna

Directrius, instruccions, acords i circulars

 Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

S'inclouen en aquest apartat les directrius, instruccions i circulars que els òrgans superiors i directius de l'administració aproven per donar pautes o criteris d’actuació o per unificar criteris d’interpretació en l’aplicació de disposicions legals.

Igualment s’inclouen, quan hi hagi,  les respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans, quan suposin  una interpretació  del dret o tinguin efectes jurídics.


Secretaria General i Direccions Generals

Ens del sector públic instrumental

Secretaria General

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Fons de Garantia Agrària i Pesquera (FOGAIBA)

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Direcció General de Recursos Hídrics

Serveis de Millora Agrària (SEMILLA)

Direcció General d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus

Consorci d'Aigües de les Illes Balears

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)