Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

La nostra missió


L'Institut d'Estudis Autonòmics (IEA), creat pel Decret 209/1996, de 12 de desembre (BOCAIB núm. 9, de 21 de gener de 1997), és un òrgan sense personalitat jurídica adscrit a la Direcció General Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, d'acord amb el que preveu el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB ext. núm. 21, de 15 de febrer de 2021).

L'IEA és un departament que exerceix funcions relatives a l'estudi, la recerca i la difusió legislativa en matèria d'autonomies territorials, amb atenció preferent al dret públic balear. A més, duu a terme funcions d'assessorament a la Presidència de les Illes Balears, especialment en l'àmbit del dret estatutari,  i suport en el desplegament normatiu de l'Estatut d'autonomia i en els processos de transferències de funcions i serveis, tant de l'Estat a la Comunitat Autònoma com d'aquesta als consells insulars, quan se li encomanin expressament.

La vocació de ser un referent quant a la difusió de la normativa de la nostra comunitat autònoma ha impulsat l'IEA a crear i a posar a disposició de tots els ciutadans el Cercador de legislació autonòmica, amb la normativa des de l'any 1983 fins a l'actualitat.

D'altra banda, l'Institut d'Estudis Autonòmics desenvolupa una activitat editorial important de la qual són exponents les diverses col·leccions pròpies, com ara: «Col·lecció legislativa», la «Col·lecció Debats», «L'Esperit de les lleis» i «Eines». En aquest àmbit s'estan potenciant les publicacions en PDF, que permeten una actualització permanent del seu contingut, sens perjudici de la possibilitat de fer edicions en tirada limitada en paper quan la demanda ho requereixi.

Així mateix, en col·laboració amb altres organismes públics o privats, l'IEA participa en la publicació de l'Informe Comunidades Autónomas i de la Revista Jurídica de les Illes Balears. A més, organitza activitats d'estudi, jornades, seminaris i conferències amb l'objecte primordial de contribuir al coneixement i la difusió del dret públic i del fet autonòmic.

Tots aquests serveis i activitats estan oberts, en general, al personal de les administracions públiques de les Illes Balears, als operadors jurídics, al món universitari i als ciutadans interessats en les matèries de les quals s'ocupa aquest departament.