Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

foto_reclamacions

Orientacions sobre reclamacions contra les decisions i qualificacions a l'educació secundària

 

La publicació del Decret 121/2010, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, introdueix alguns canvis que afecten, entre altres aspectes, els procediments de reclamació de qualificacions i decisions en matèria d’avaluació de l’alumnat.

Per aquest motiu, i amb la voluntat de donar una orientació als equips directius, als tutors i a la resta del professorat, responsables de vetllar per l’assoliment d’una valoració objectiva del rendiment escolar de l’alumnat, el DIE, amb la col·laboració de l’Institut per la Convivència i Èxit Escolar, ha preparat la següent documentació:

 

Document

orientacions_reclamacions.pdf Reclamacions contra les decisions i qualificacions a l'educació secundària (amb annexos I i II)

 

Models

ODF textdocument Annex III: model de reclamació

ODF textdocument Annex IV: model de recurs