Impost

Des de l'1 de juliol de 2016, s'aplica l'Impost del Turisme Sostenible a totes les estades en allotjaments turístics de les Illes Balears. Gràcies a aquesta aportació vostra, podem realitzar inversions importants amb la finalitat de compensar l'impacte territorial i mediambiental del turisme a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Finalitats

Medi ambient

La primera de les finalitats és la protecció, preservació i recuperació del medi ambient. Això significa, per exemple, millores en parcs naturals protegits i un esforç per a la conservació dels ecosistemes naturals i de la fauna i la flora autòctones.

Turisme sostenible

També es financen projectes que tenen com a objectiu la promoció del turisme sostenible i de temporada baixa - per poder tenir més visites i per tant més llocs de feina a la primavera, tardor i hivern. Es pot aconseguir amb projectes com ara la recuperació de rutes ciclistes i de senderisme i una millora senyalització d'aquestes, ja que els amants d'aquest tipus d'activitat vénen en temporada baixa.

Patrimoni històric

Un altre punt important és la recuperació i la rehabilitació del nostre patrimoni històric i cultural. Gràcies als ingressos de l'impost, es poden reformar edificis històrics o elements amb valors arqueològics i fer-los més accessibles perquè vosaltres, els nostres visitants, també pugueu conèixer millor la nostra cultura i la nostra història.

Recerca científica

Gràcies a la teva aportació, podem invertir en la recerca científica que contribueix a la lluita contra el canvi climàtic o relacionada amb l'àmbit turístic. Aquesta recerca ens permet mantenir les illes tal com són avui, envoltades per una mar sana i viva - i també ens ajuda a millorar i modernitzar encara més tot el que us oferim a vosaltres, els visitants.

Formació i ocupació

La millora de la formació i la qualitat de l'ocupació, així com el foment de l'ocupació en temporada baixa també són finalitats de l'impost. Volem generar llocs de feina qualificats i millorar les condicions laborals de les persones a través de mesures actives que optimitzin la formació del sector laboral dels serveis, com per exemple l'impuls de la formació professional.

Lloguer social

Inversió per a l’adquisició i rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer social amb criteris de sostenibilitat energètica, amb la finalitat de destinar directament els ingressos generats per les estades turístiques a política d’habitatge i a l’ampliació del parc públic de lloguer.

Tarifes Impost de Turisme Sostenible

Des del 1 de gener de 2018 estan en vigor les noves tarifes de l'Impost de Turisme Sostenible a totes les estades en allotjaments turístics de les Illes Balears. Les modificacions principals són:


• Es manté la mateixa quantitat en temporada baixa (entre l'1 de novembre i el 30 d’abril de cada any) i l'increment es limita a les estades en temporada alta. Concretament, la tarifa general de l'impost es duplica i s'incrementa la bonificació en temporada baixa, de manera que l'impost es redueix un 75 % en aquests mesos.


• D’ara endavant, les estades de tots els creueristes que toquin port de les Illes Balears estan incloses en la consideració d' "estada turística" amb independència del nombre d'hores d'estada en trànsit i, per tant, queden subjectes a l'aplicació de l'impost. Els passatgers de creuer els vaixells dels quals tinguin el seu port base a les Illes Balears estaran exempts de pagar l'impost.

Tarifes Impost del Turisme Sostenible 2018 2018
Classes d'establiments turístics

Euros/dia d'estada* 

Temporada alta

(1 de maig - 31 d'octubre)

Euros/dia d'estada* 

Temporada baixa

(1 de novembre - 31 d'abril)        

Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior 4 1
Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles i tres estrelles superior 3 0,75
Hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d’una, dues i tres estrelles 2 0,5
Apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior 4 1
Apartaments turístics de tres claus superior 3 0,75
Apartaments turístics d’una, dues i tres claus 2 0,5
Establiments d’allotjament no residencials d’empreses turisticoresidencials 4 1
Habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística 2 0,5
Hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de turisme d’interior 2 0,5
Hostals, hostals residència, pensions, posades i cases d’hostes, campaments de turisme o càmpings 1 0,25
Albergs i refugis 1 0,25
Altres establiments o habitatges de caràcter turístic 2 0,5
Embarcacions de creuer turístic 2 0,5
* +10% IVA * +10% IVA

Exempcions

 1. Queden exemptes d'aquest impost les estades de menors de 16 anys.
 2. A partir del novè dia de l'estada en un mateix establiment, l'impost es redueix un 50%.
 3. Els passagers de creuers els vaixells dels quals tinguin el seu port base a les Illes Balears estaran exempts de pagar l'impost

Ofereixes estades turístiques?

Informació útil

Trobareu informació tècnica de l'Impost de Turisme Sostenible a la pàgina web que l'Agència Tributària de les Illes Balears ha elaborat: Normatives, manuals, models de l'impost, calendari d'aplicació i qüestions més habituals.

Material informatiu pels visitants

Si voleu sol·licitar material informatiu sobre l'impost per poder facilitar-lo als vostres visitants, contactau amb directorgeneral@dgoturis.caib.es

Àmbit d'aplicació

L'impost s'ha d'aplicar a totes les estades, per dies o fraccions, amb pernoctació o sense, que els contribuents facin a les Illes Balears en els establiments turístics següents:

 1. Els establiments d'allotjament hoteler, això és, els hotels, els hotels de ciutat, els hotels apartaments i els allotjaments de turisme d'interior.
 2. Els apartaments turístics.
 3. Les diverses classes d'allotjaments de turisme rural, això és, els hotels rurals i els agroturismes.
 4. Els albergs i els refugis.
 5. Les hostatgeries.
 6. Els establiments explotats per les empreses turisticoresidencials, excepte pel que fa a les unitats d'allotjament residencial.
 7. Els hostals, els hostals residència, les pensions, les posades, les cases d'hostes i els campaments de turisme o càmpings.
 8. Els habitatges turístics de vacances, els habitatges objecte de comercialització d'estades turístiques i els habitatges objecte de comercialització turística susceptibles d'inscripció d'acord amb les lleis que els regulen.
 9. La resta d'establiments i habitatges als quals la normativa autonòmica atorga la qualificació de turístics.
 10. Els habitatges objecte de comercialització turística que no compleixen els requisits establerts per a això en la normativa autonòmica i que, per tant, no són susceptibles d'inscripció d'acord amb la legislació turística vigent.
 11. Les embarcacions de creuer turístic quan fan escala en un port de les Illes Balears.