El 24 d'octubre de 2018 va quedar aprovada per la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenibel (CITS) una selecció de 48 projectes nous, a finançar amb el Fons per afavorir el turisme sostenible per a la convocatòria corresponent al Pla Anual 2018. El 27 d'octubre, es publicà al BOIB l'Acord del Consell de Govern de 26 d'octubre de 2018 pel qual s'aprovava la proposta de la CITS.

La quantitat recaptada per aquest any i de què disposa el Fons de l'Impost del Turisme Sostenible és de 110.541.794,63 d'euros per finançar un total de 81 projectes. Els 48 projectes nous rebran un total de 68.840.016,83 euros, mentre que 33 projectes relatius a convocatòries anteriors (2016-2017), rebran 41.701.778,30 euros.

Si es tenen en compte tant els projectes nous com els de caràcter pluriennal que es finançaran amb recaptació del 2018, els projectes d'aquest Pla Anual queden distribuïts de la següent manera d'acord amb l'objectiu que persegueixen:

— Paisatge i medi ambient: 42%
— Habitatge: 24%
— Diversificació del model econòmic i turístic: 20%
— Patrimoni cultural: 8%
— Formació: 5%
— Diversos objectius: 1%

A continuació es poden consultar tots els projectes aprovats per ser finançats amb el Fons per afavorir el turisme sostenible correponent al Pla Anual 2018:

Projectes aprovats ITS-2018

Total projectes presentats amb requisits mínims a la convocatòria ITS-2018