Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2016

El 23 de setembre de 2016, el Consell de Govern va ratificar el PDF Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per al període 2016, aprovat per la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible el 19 de setembre de 2016, i va ordenar-ne la publicació en el PDF Butlletí Oficial de les Illes Balears

El Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible fixa els objectius anuals prioritaris, amb criteris d'equilibri territorial, així com les prescripcions relatives a la presentació i la selecció dels projectes i estableix com les administracions i les entitats que formen part de la Comissió poden presentar els projectes, i els criteris que han de regir la selecció d’aquests projectes, amb una atenció especial als que hagin estat sotmesos a processos de participació ciutadana.

El capítol primer del Pla Anual 2016 estableix el seu objectiu anual prioritari la millora de les infraestructures hidràuliques i del cicle de l’aigua, sens perjudici que tots els projectes de caràcter mediambiental han de ser considerats prioritaris de conformitat amb el que disposa l’article 19.3 de la Llei.